KASÎDE DER NA'T-İ HAZRET-İ NEBEVÎ (Su Kasîdesi - Mehemmed Fuzûlî)

"İspatın var mı" diyenler 
Okuyup ispat bulabilirler.
Çoğunluk batı hayranıdır, ben doğunun... İnsanının kültürünün, nezaketinin yemeklerinin velhasıl doğunun her bir şeyi batıdan parlak. Niye mi, güneş dogudan doğuyorda onun için, değil tabi... bana göre Doğu islamitetin güneşinden nasiplenmiş, nurlanmış. Doğunun insanı ılımlı, güler yüzlü, nazik, sevecen.
Avrupa’da hiç huzurlu insan yok. Çünkü Avrupa’da örnek olacak hakikat adamları yok. 
Batı edebiyatını baştan sona inceleyin, hikmetli söze pek rastlayamazsınız. Arada sırada görülenler de İslâm kaynaklıdır, İslâmî eserlerden alınmıştır. 
Günümüzde İslamiyetin az yaşandığı Müslümanlığın azınlıkta olduğu Japonya, Çin, Hindistan gibi ülkeler pek çok Avrupa ülkesinden çok daha medeni ve ilim yüklü. Doğunun en çok hayranlık duyduğum insanlarından bir bölümü Japonlardır. Rabbim onları farklı yaratmış, kısık gözlü ve çoğu kısa boylular. Ama onlar da birbirinden çok farklılar. Hiç bir Japon fizik bakımından birbirine benzemiyor. Lakin Güleryüzlülükte, nezaket kurallarında, saygınlıkta neredeyse birbirlerinin aynılar. hatta daha fazlası olmak için yarış halindeler.

Japonya da bizde olması gereken selamlaşma yaygın, herkes tanısın tanımasın, her gördüğüne sempatikce selam veriyor. Sokakları çok kalabalık, adeta insan yığılı gibi her bir cadde, kıyı, köşe, bunca kalabalığa rağmen insanlar arasında itip kakmaca, fırlarcasına koşmaca yok. her alanda nazik ve kibarlar. Davranışlarından nezaket akıyor.Japonya"nın hiç bir caddesinde sokağında çöp tenekesi, çöp bidonu, çöp varili gibi koku yayıcı, göz zevkini yıpratıcı düzenekler yok. buna rağmen Japonya"nın hiç bir noktasında bir tek çöp dahi yok. japonlar o kadar da temiz insanlar, asıl bizim olmamız gerekirken. "O halde çöpleri yok mu, var da buharlaşıp uçuyor mu" diye akla soru getirenlere, japonlar sokakta çöp üretecek bir şey tüketmiyorlar. Tüketen turistler varsa da onlarda kendi çöplerini torbalar içinde yanlarında taşıyorlar.
Japonya da güzel olan bir başka özellik de, dahası insanlık adına temel hizmetlerden biride tuvaletlerin yaygın ve ücretsiz oluşu. Her bir iş merkezinin girişlerinde, modern tuvaletler, pırıl pırıl temizlik ürünleri. Pis olanı bile arındırıcı, caydırıcı özellikler, güzellikler. Çiçek düzenleme sanatlarına zaten sözümüz yok. İkobana etkinliklerini, daha ilkokul yaşlarımızdayken duymuş öğrenmiştik. Bitkilerin hakkını veriyorlar, onları bir arada yetiştirirken dünyaya yaraşır güzellikler sergiliyorlar. Japonlar gayretli insanlar, hareketli insanlar. olmamız gereken olduramadığımız daha neler, neler...
Devamını oku...

KASÎDE DER NA'T-İ HAZRET-İ NEBEVÎ (Su Kasîdesi - Mehemmed Fuzûlî)
Târık İLERİ tarafından yazıldı.   
Cumartesi, 01 Nisan 2017 15:20
بسم الله الرحمن الرحيم
 
 
alt
Fâilâtun / Fâilâtun / Fâilâtun / Fâilun
 
صاچمه ای كوز اشكدن كوكلمدەكي اودلاره صو
كیم بو دكلو دوتشان اودلاره قیلمز چاره صو
 
Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlârâ su 
Kim bu denlü dûtuşan odlârâ kılmaz çâre su
 
آبگوندر كنبد دوار رنكى بيلمزم
يا محيط اولمش كوزومدن كنبد دواره صو
 
Âb gündur günbed-i devvâr rengi bilmezem 
Ya muhît olmuş gözümden günbed-i devvâre su
 
ذوق تيغكدن عجب يوخ اولسه کوكلم چاک چاک
کيم مرور ايلەن براقور رخنەلر ديواره صو
 
Zevk-i tîğından aceb yok olsa gönlüm çâk çâk 
Kim mürûr ilen bırakır rahneler dîvâre su
 
صويه ويرسون باغبان گلزارى زحمت چکمسون
بر گل آچيلمز يوزك تک ويرسه بيك گلزاره صو
 
Suya versin bâğbân gülzârı zahmet çekmesin 
Bir gül âçılmaz yüzün tek verse bin gülzâre su
 
اوخشده بيلمز غبارينى محرر خطكه
خامه تک باقمقدن اينسه كوزلرينه قاره صو
 
Ohşadabilmez gubârını muharrir hattına 
Hâme tek bakmaktan inse gözlerine kâre su
 
alt
عارضك یادیله نمناک اولسه مژگانم نوله
ضايع اولمز گل تمناسيله ويرمک خاره صو
 
Ârızın yâdiyle nem-nâk olsa müjgânım n'ola 
Zâyi olmaz gül temennâsiyle vermek hâre su
 
غم كونی ایتمه دل بیماردن تیغك دریغ
خیردر ویرمك قراكوكیجەدە بیمارە صو
 
Gam günü etme dil-i bîmârdan tîğin diriğ 
Hayrdır vermek karanu gecede bîmâre su
 
ایستە پیكانك كوكل هجرندە شوقم ساكن ایت
صوسزم بر كز بو صحرادە بنمچون آرە صو
 
İste peykânın gönül hecrinde şevkim sâkin et 
Sûsuzum bir kez bu sahrâda benimçün âre su
 
من لبك مشتاقیم زهاد كوثر طالبی
نیتەكیم مستە می ایچمك خوش كلور هشیارە صو
 
Men lebin müştâkıyam zühhâd kevser tâlibi 
Nîtekim meste mey içmek hoş gelir huşyâre su
 
روضە كوینە هر دم دورمیوب ایلر گذار
عاشق اولمش غالبا اول سرو خوش رفتارە صو
 
Ravza-i kûyuna her dem durmayıp eyler güzâr 
Âşık olmuş gâlibâ ol serv-i hoşreftâre su
 
صو یولن اول كویدن طپراق اولوب دوتسم كرك
چون رقیبمدر دخی اول كویە قویمن وارە صو
 
alt
Su yolun ol kûydan toprağ olup dutsam gerek 
Çün rakîbimdir dahî ol kûya koyman vâre su
 
دست بوسی آرزوسیلە گر اولورسم دوستلر
كوزە ایلك طپراغم صونك آنكلە یارە صو
 
Dest bûsi arzusiyle ger ölürsem dostlar 
Kûze eylen toprağım sûnun anınla yâre su
 
ایچمك استر بلبلك قانن مگر بێر رنگیلە
گل بوداغینك مزاجنە گیرە قورتارە صو
 
İçmek ister bülbülün kanın meğer bir reng ile 
Gül budağının mizâcına gire kurtâre su
 
طینت پاكینی روشن قیلمش اهل عالمە
اقتدا قیلمش طریق احمد مختارە صو
 
Tînet-i pâkini rûşen kılmış ehl-i âleme 
İktidâ kılmış tarîk-i Ahmed-i Muhtâr'e su
 
سید نوع بشر دریای در اصطفا
كیم سپوپدر معجزاتی آتش اشرارە صو
 
Seyyid-i nev'i beşer deryâ-yi dürr-i istifâ 
Kim sepüpdür mu'cizâtı âteş-i eşrâre su
 
قلمغیچون تازە گلزار نبوت رونقن
معجزندن ایلمش اظهار سنگ خارە صو
 
Kılmak için taze gül-zâr-i nübüvvet revnakın 
Mu'cizinden eylemiş izhâr seng-i hâre su
 
Mu'cizi bir bahr-i bî-pâyan imiş âlemde kim 
Yetmiş andan bin bin âteş-
alt
hâne-i küffare su
 
Hayret ilen barmağın dişler kim etse istima’ 
Barmağından verdiği şiddet günü Ensâr'e su
 
Eylemiş her katreden bin bahr-i rahmet mevc-hîz 
El sunup urgaç vuzu-ı için gül-i ruhsâre su
 
Hâk-i pâyine yetem der ömrlerdir muttasıl 
Bâşını taştan taşa urup gezer âvâre su
 
Zerre zerre hâk-i der-gâhına ister sala nur 
Dönmez ol der-gâhdan ger olsa pâre pâre su
 
Zikr-i na'tin virdini derman bilir ehl-i hatâ 
Eyle kim def-i humar için içer mey-hâre su
 
Yâ Habibâ'llah yâ Hayre'l-beşer müştâkınam 
Eyle kim leb teşneler yanıp diler hemvâre su
 
Sensin ol bahr-i kerâmet kim Şeb-i Mi'râc'da 
Şeb-nem-i feyzin yetirmiş sâbit ü seyyâre su
 
alt
Çeşme-i hurşidden her dem zülâl-i feyz iner 
Hâcet olsa merkadin tecdîd eden mi'rnâre su
 
Bîm-ı dûzah nâr-i gam salmış dil-i sûzânıma 
Var ümidim ebr-i ihsânın sepe ol nâre su
 
Yümn-i na'tinden güher olmuş Fuzûlî sözleri 
Ebr-i nisandan dönen tek lü'lü-i şeh-vâre su
 
Hâb-ı gafletten olan bîdâr olanda rûz-ı haşr 
Hâb-i hasretten dökende dîde-i bîdâre su
       
اومدغم اولدر که روز حشر محروم اولمين
چشمه‏ وصلك ويره بن تشنه‏ ديداره صو
 
Umduğum oldur ki Rûz-i Haşr mahrum olmayam 
Çeşme-i vaslın vere ben teşne-i dîdâre su
 
 

طارق ایلري 

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Whatsapp: 05536010632

https://www.facebook.com/arabi.farsi

Arapça, Farsça, Osmanlıca, Uygurca, Çince ve İngilizce lisânlarındaki -edebî olsun olmasın- her nevi ödevlerinizde muâvenet görmek kasdıyla suâl gönderebilirsiniz.

 

 
 

Turkish Arabic English