Ümmîd-i vefâ eyleme her şahs-ı dağalda - Ziyâ Paşa

Ümmîd-i vefâ eyleme her şahs-ı dağalda - Ziyâ Paşa
Târık İLERİ tarafından yazıldı.   
Perşembe, 07 Temmuz 2016 10:02

Târık İleri tarık ileri ısparta Isparta Ayfer Aytaç Volkan İleri Türkiye 2016

 

ZİYÂ PAŞA Müteahhirîn-i şuarâ ve üdebâ-yı Osmaniyeden [Son Osmanlı şâir ve ediplerinden] olup an’asl (aslen) Erzurumlu olduğu halde Dersaâdet’te neş’et edip elsine (diller) ve edebiyyât-ı şarkiyyeyi (Doğu edebiyatlarını) ve Fransız lisanını tahsil etmişti. 
Bâb-ı âlî aklâmına (bürolarına) ba’de'l müdâveme (devam ettikten sonra) Sultan Abdülaziz Hân zamanında bir müddet Mâbeyn-i Hümâyûn başkitabetinde (genel sekreterliğinde) bulunarak mukarribîn-i hazret-i pâdişâhî zümresine (padişahın yakınları arasına) dâhil olmuştu. Ve pâdişâh-i zaman Sultan Abdülhamid Hân devrinde rütbe-yi vezârete nâil olup Adana Valiliğine tayin olunmuştu. Birkaç sene orada kaldıktan sonra hastalanıp tebdil-i hava için Bursa’ya gelmiş olduğu hâlde, 1295 tarihinde orada vefat etmiştir. Gazeliyat, tarih, şarkı vesâireden bir hayli eş’ârı (şiirleri), Harâbat ismiyle büyük bir mecmuası ve bazı tercümeleri vardır. 
 
 
alt
 
Eş’ârının en güzeli Terkîb-i Bend ve Tercî-i Bend’idir. Şu beytin îradıyla (nakledilmesiyle) iktifâ olundu (yetinildi):
 
[Mef’ûlü Mefâîlü Mefâîlü Feûlün]
 
Ümmîd-i vefâ eyleme her şahs-ı dağalda
Çok hacıların çıktı haçı zîr-i bagalda
 
[Her üç kâğıtçıdan vefa beklemeye kalkışma
Birçok hacının haçı çıktı koltuk altında]
 
 
***
 
Ramazan Bayramınız mübârek olsun.
 
 
Târık İleri
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
 
Whatsapp: 0553 601 06 32