Manzûme-i Savm u Sıyâm (Sezâî-yi Gülşenî)

Manzûme-i Savm u Sıyâm (Sezâî-yi Gülşenî)
Târık İLERİ tarafından yazıldı.   
Pazar, 05 Temmuz 2015 22:34

alt

 
Bezm-i âlemde nice dem devr idüb câm-ı sıyâmalt
Buldu dest-i Mustafâ'da âhir encâm-ı sıyâm
 
Sıhhat-i zâhirle nûr-i bâtını tekmîl eden
Anınçün eyledi Hakk halka i'lâm-ı sıyâm
 
İllet-i nefsine tedbîr et devâ-yı savm ile
Hükm-i takdîr ile çünkü oldu ahkâm-ı sıyâm
 
Îyd-i subh-ı vasla âhir irgürür iftâr-ı savm
Tan mıdır îyde tekaddüm eylese şâm-ı sıyâm
 
Sanma kandîl-i her minâre şavk ile sergerm olub
Dağlar ile sînesin zeyn etdi hengâm-ı sıyâm
 
Kasdı etmekdir hakîkat ni'metinden seni sîr
Lezzet-i kâm-i mecârî terkidir kâr-ı sıyâm
 
Neş'e-i sırr-ı Samed'le zevk-i ma'nâ feyz ider
Gitmesin dilden Sezâyî bir nefes nâm-ı sıyâm
 
***
Sezâî-yi Gülşenî Hakkında Muhtasar Ma'lûmat:
 
alt
Hazret, tasavvufî Halvetî-Gülşenî tarikatının Sezâiyye kolunun kurucusu olup, şâirdir.
Esas ismi Hasan'dır ve rivâyet odur ki, meşhûr şâir Niyâzî-i Mısrî Hazretleri tarafından kendisine Sezâî mahlası verilmiştir. (Kaynak: Hüseyin Vassâf Efendi)
1669'da Mora Yarımadası'nda bulunan Gördes kasabasında dünyaya geldi. 
1687'de Venedikliler’in Mora’yı işgâlinden kat'an nazar, Gördes’ten ayrılarak deniz yoluyla İstanbul’a gitti, oradan Edirne’ye geçti ve 1738'de vuku bulan irtihâline dek bu memlekette yaşadı.
 
Sezâî Hazretleri'nin,
 
Gel ey dil bülbülü gülzâr-ı tenden eyle ihbârı
Ayân eyle ne gülşenden gelirsin bize de bârî
 
beytiyle başlayan kasidesi, damadı Ahmed Müsellim Efendi tarafından Şumû-i Lâmi‘ fî Beyân-ı Etvâr-ı Sâbi‘ adıyla şerhedilmiştir. Hüseyin Vassâf Efendi'nin Sefîne-yi Evliyâ ve Gülzâr-ı Aşk isimli muazzam eserinde bu şerhin bir özeti bulunmaktadır.
 
Ayrıca Sezâî Hazretlerinin,
 
Kalem-i sun'-i ezel her ne ki tahrîr etti
Kaydedip suhf-i ebedde anı takrîr etti
 
beytiyle başlayan gazelini de Gülşenî-Sezâî tarikatı şeyhlerinden Şuayb Şerefeddîn Efendi Îzâhu’l-merâm fî meziyyeti’l-kelâm adıyla şerhetmiş, bahsolunan şerh 2001 yılında İstanbul'da Latin harfleriyle de basılmıştır.
 
Hazret'in, Edirne vilâyetimizde 18. Asırda inşâ edilmiş tekke ve külliyesi de vardır. Mevcut tekke'nin bulunduğu sahaya Şâh Melek Paşa 1487'de bir tekke yaptırmış olsa da işbu tekke 16. Asırda Edirne’ye gelen ve İbrâhim Gülşenî’nin hâlifesi olan Âşık Mûsâ Efendi tarafından Gülşenî Dergâhı olarak kullanılmaya başlanmıştır. 
 
Selâm ve İhtirâm ile arz ederim.
Târık İleri
 
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir