Bîdâd-ı Edîb بیداد ادیب

Bîdâd-ı Edîb بیداد ادیب
Târık İLERİ tarafından yazıldı.   
Çarşamba, 29 Nisan 2015 13:17

Van İli Başkale İlçesine bağlı Albayrak Hudud Karakolunda askerlik vazifemi icra etmem münasebetiyle epey müddettir yazamıyordum.

1871-1917 yılları arasında yalan dünyada bulunmuş ediblerimizden Ayaşlı Muallim Şâkir ismiyle ma’ruf gayet hissiyatlı Allah dostu bir garibin şiirlerinden birisini neşredeceğim.

Konya İdadisinde muallimlik yapan serkeş tabiatlı fakat mümtaz bir şahsiyet olan Muallim Şâkir’in çok nazar-ı dikkat çeken müstesnâ bir dil kullandığını söylemem gerekir. Zaman zaman yeri geldikçe kendisinin şiirlerini yayımlamayı sürdüreceğim.

Dikkat edilirse Bîdâd-ı Edîb (Edeplinin Zulmü) (بیداد ادیب) sağdan sola, soldan sağa yazılsa da aynı şekildedir. 

 

Mefâilun / Feilâtun / Mefâilun / Feilun

 

Bugün çilingire nisbet kılındı sofra-yı nûş

Bozuldu bezm-i tarab, geçti câm-ı Cem modası

 

Derûn-ı hamdede yok şimdi eski cûş u hurûş

Ta’ammum eyledi bir i’tidâl-i dem modası

 

Hecâsı hezl-i nezâketle def’ olup gidelialt

Değişti meclis-i işrette medh u zem modası

 

Lisan bu tarz-ı teceddüdle iştihâr edeli

Efendim eskidi, rağbet buldu efem modası

 

Bir eşkıyâ çetesi ordugâha hücum etti

Efem de eksilip artık kapandı fem modası

 

Ziyân-ı şirket-i mahsusa gitti, kâr-ı umûm

HEsabda elde bir ammâ ki yek kalem modası

 

Karıştı nağme-i kânuna hây u hûy ile hey

Meded aman çekip âheng-i muntazam modası

 

Sükût-ı bâride maklûb olup harâret-i mey

Yok oldu gitti mahâfilde keyf u gam modası

 

Hüsâm-ı gamze-i gammâzı por tanîn oldu

O şûha hoş gelerek ifk u sefk-i dem modası

 

Ne baş belâsı ne ser-pûş-ı Hind-i Çîn oldu

Dönüp Arapsaçına zülf-i hambeham modası

 

Bir infisâl atarak lâ-yı nefy u hırmâna

Ol up velî-yi ni’am muttasıl ne’am modası

 

Senetle melânet isnât edildi irfâna

Bilindi hâsılı matlûb u mültezem modası

 

Belâsı hetk-i ehemmiyet aldı câsûsun

Evet cunûna kadar arttı vehm u hem modası

 

Çıkar mı fâili hiç katl-i kesr-i nâmûsun

Zalâm-ı zulm ile pûşîdedir sitem modası

 

Verip ahâlîye ehliyyet evliyâ-yı izâm

Kazâya uğradılar sû-i kasd u sem modası

 

Döşendi yollara karpuz kabuklarıyla nizâm

Kalır mı ortada sâbit kadem kıdem modası

 

Nasıl sızıltı çıkar derdin âh u mâtem yok

O cû’-ı kelb bu mikroplu bir verem modası

 

Hemân terâzisi yok, belli başlı dirhemi yok

Bu keşmekeşte çekilmekte bir dirhem modası

 

Bilen bu işleri Makyavelizm’e rahmet okur

Ehassı anda ezer çünkü bir e’am modası

 

O şûr u şer ki umûmiyete selâmet okur

Bu gîr u dâr ise bir zât-ı muhterem modası

 

O zâtı eyledi sermâye elde hey’et-i keyd

Bulup revâc-ı hafî mülk-i muğtenem modası

 

Ricâl-i devlet için dîn olup müşeyyed-i şîd

Bütün haramı helâl etti bir harem modası

 

Nişân-ı şefkati zen buldu gamz-i şevher ile

Düşüp mekâid-i nisvâna dek himem modası

 

Görüldü cürmü yâ dellâk ile yâ berber ile

Geçer bu sırrı amîmin de lâcerem modası

 

Bâkî Selâm ve Uhuvvet ile.

 

Târık İleri

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

https://www.facebook.com/arabi.farsi

https://www.facebook.com/ileritariq