Ayfer Aytaç

Kur'an Öğren

{idkey=4940b0[url=http%3A%2F%2Fwww.ayferaytac.com%2Ftum-makaleler%2F940-cumamz-huermetine.html][title=Cumam%C4%B1z+H%C3%BCrmetine][desc=B%C4%B0Z%C4%B0M+KURTARDI%C4%9EIMIZ+KORE+PALAZLANDI+B%C4%B0Z+C%C4%B0VC%C4%B0V+KALDIK+Kore+bizim+%C3%BClkemize+%C3%A7ok+uzak+olan+bir+toprak+par%C3%A7as%C4%B1.+Bug%C3%BCnk%C3%BC+teknolojik+%C5%9Fartlarda+bile+Kore%E2%80%99ye+ula%C5%9Fman%C4%B1z+i%C3%A7in+13-+14+saatlik+bir+hava+yolculu%C4%9Fu+yapman%C4%B1z+gerekiyor.+Ama+o+toprak+par%C3%A7as%C4%B1na+konma+%C5%9Fans%C4%B1na+ula%C5%9Ft%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1zda+g%C3%B6rd%C3%BCkleriniz+kar%C5%9F%C4%B1s%C4%B1nda+dilleriniz+lal+oluyor.+Oras%C4%B1n%C4%B1n+sadece+kara+par%C3%A7as%C4%B1+olmad%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1+g%C3%B6r%C3%BCyorsunuz.+Kalk%C4%B1nm%C4%B1%C5%9F+dev+bir+%C3%BClke+size+kuca%C4%9F%C4%B1n%C4%B1+a%C3%A7%C4%B1yor.+Geni%C5%9F+caddelerinde+gezmeye%2C+yerin+yedi+kat+alt%C4%B1nda%2C+pek+%C3%A7ok+y%C3%B6ne+ayr%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F+%C3%B6r%C3%BCmcek+a%C4%9F%C4%B1+misali+%28Metrosunu%29+yeralt%C4%B1+treni+uygulamas%C4%B1n%C4%B1+g%C3%B6steriyor+size.+G%C3%B6kdelenlerini%2C+dev+al%C4%B1%C5%9F-+veri%C5%9F+merkezlerini%2C+sanayisini%2C+%C3%BCreticili%C4%9Fini%2C+kalk%C4%B1nmas%C4%B1n%C4%B1+sergiliyor+g%C3%B6ren+g%C3%B6zlere.+D%C3%BCn+bizim+kurtard%C4%B1%C4%9F%C4%B1m%C4%B1z+Kore%2C+bug%C3%BCn+gerek+turizm+a%C3%A7%C4%B1s%C4%B1ndan%2C+gerekse+ihracat+a%C3%A7%C4%B1s%C4%B1ndan+bizi+solda+s%C4%B1f%C4%B1r+b%C4%B1rakm%C4%B1%C5%9F+hallerde.+Ispartal%C4%B1+Kore+gazileri+bu+%C3%A7abuk+ve+h%C4%B1zl%C4%B1+kalk%C4%B1nmaya+%C5%9Fa%C5%9F%C4%B1r%C4%B1yorlar+D%C3%BCn+bizden+%E2%80%98Aman%E2%80%99+dileyenler%2C+bug%C3%BCn+bizi+k%C4%B1skand%C4%B1racak+hale+geldiler.+Biz+ni%C3%A7in+bunu+ba%C5%9Faramad%C4%B1k%2C+namerde+muhta%C3%A7+hallerdeyiz%2C%E2%80%9D+diyorlar.+Ve+Ispartal%C4%B1+gaziler+bu+sorular%C4%B1n%C4%B1n+cevab%C4%B1n%C4%B1+da+yine+kendileri+veriyorlar.+%E2%80%9C%C3%87%C3%BCnk%C3%BC+onlarda+birlik+var.+Ba%C5%9Fta+%C3%BClke+liderleri+olmak+%C3%BCzere+her+kesim+kemer+s%C4%B1kt%C4%B1%2C+%C3%BCretim+yapt%C4%B1+da+bu+hale+geldiler%E2%80%9D+diye+konuya+a%C3%A7%C4%B1kl%C4%B1k+getirmeye+%C3%A7al%C4%B1%C5%9F%C4%B1yorlar.+%C4%B0kinci+d%C3%BCnya+sava%C5%9F%C4%B1ndan+sonra+ge%C3%A7en+60+y%C4%B1ll%C4%B1k+s%C3%BCre+i%C3%A7indeki+en+geni%C5%9F+kapsaml%C4%B1+ve+en+%C3%B6nemli+sava%C5%9Flardan+biri+olarak+kabul+edilen+Kore+Harbi%2C+Isparta%E2%80%99dan+da+300+askerin+bulundu%C4%9Fu+T%C3%BCrk+Askeri+Birli%C4%9Fi%E2%80%99nin+de+kat%C4%B1l%C4%B1m%C4%B1yla%2C+o+g%C3%BCnk%C3%BC+%C5%9Fartlarda+3+ayl%C4%B1k+gemi+yolculu%C4%9Fuyla+sa%C4%9Flanan+ula%C5%9F%C4%B1mla%2C+Birle%C5%9Fmi%C5%9F+Milletler+Kuvvetleri%E2%80%99nin+m%C3%BCdahalesiyle+son+bulmu%C5%9Ftu.+O+g%C3%BCnk%C3%BC+kaynaklarda+belirtildi%C4%9Fine+g%C3%B6re%2C+T%C3%BCrkiye+o+zamanki+politik+%C5%9Fartlarda+Birle%C5%9Fmi%C5%9F+Milletler+Te%C5%9Fkilat%C4%B1n%C4%B1n+%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1na%2C+ABD%E2%80%99den+sonra+olumlu+cevap+veren+ilk+%C3%BClke+olmu%C5%9F+ve+bu+te%C5%9Fkilat%C4%B1n+silahl%C4%B1+kuvvetleri+emrine+4500+mevcutlu+bir+%E2%80%98Tugay+G%C3%B6rev+kuvveti%E2%80%99+tahsis+etmeyi+uygun+bulmu%C5%9F%2C+bu+askerlerin+300%2C+%C3%BCn%C3%BC+Isparta%E2%80%99dan+vatan+borcu+%C3%B6demeye+giden+o%C4%9Fullar+olu%C5%9Fturmu%C5%9Ftu.+T%C3%BCrk+askerinin+Kore%E2%80%99ye+gitmesiyle%2C+Birle%C5%9Fmi%C5%9F+Milletlere+ait+%C3%B6teki+%C3%BClke+askerleri+cepheden+%C3%A7ekilmi%C5%9F%2C+Kore%E2%80%99nin+bar%C4%B1%C5%9Fa+kavu%C5%9Fmas%C4%B1nda+naml%C4%B1+T%C3%BCrk+Tugay%C4%B1+etken+olmu%C5%9Ftu.+Isparta%E2%80%99ya%2C+bu+sava%C5%9Fta+%C5%9Fehitlerimizi+geride+b%C4%B1rakarak+gazi+olarak+d%C3%B6nebilenler%2C+bug%C3%BCn+dahi+%E2%80%9CKore%E2%80%99de+dillerini+bilmez+halde+sava%C5%9Ft%C4%B1k%2C+insanl%C4%B1k+ad%C4%B1na+pek+%C3%A7ok+T%C3%BCrk+askeri+Kore%E2%80%99de+can%C4%B1n%C4%B1+verdi.+10.000+lerce+kilometre+uzakta+bizim+ne+i%C5%9Fimiz+vard%C4%B1%E2%80%9D+diye+soruyor+olsalar+da%2C+Kore+an%C4%B1lar%C4%B1n%C4%B1+unutam%C4%B1yorlar.+Kore+tarihine+de+adlar%C4%B1n%C4%B1+%E2%80%9CKahraman+T%C3%BCrk+Askeri%E2%80%9D+olarak+yazd%C4%B1rmay%C4%B1+ba%C5%9Farm%C4%B1%C5%9F+olan+vatan+evlatlar%C4%B1m%C4%B1z%2C+Isparta%E2%80%99ya+d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Flerinde+kendilerine+%E2%80%98Koreli%E2%80%99+lakab%C4%B1n%C4%B1+tak%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F+bulmu%C5%9Flard%C4%B1.+O+g%C3%BCnden+sonra+ger%C3%A7ek+isimleri+unutulup+%E2%80%98Koreli%E2%80%99+olarak+an%C4%B1lan+gazilerimiz%2C+Kore+sava%C5%9F%C4%B1+kahr%C4%B1n%C4%B1+%C3%A7ekmi%C5%9F+olmalar%C4%B1n%C4%B1n+m%C3%BCk%C3%A2fat%C4%B1n%C4%B1%2C+Kore%E2%80%99nin+bug%C3%BCnk%C3%BC+y%C3%B6netiminden+bile+g%C3%B6rd%C3%BCkleri+vefayla+teselli+buluyorlar.+Kore%E2%80%99den+ara+s%C4%B1ra+davet+al%C4%B1p+geziye+gidiyorlar.+Modern+caddelerinde+gezinirlerken+Koreli+insanlar%C4%B1n+minnet+duygular%C4%B1na+maruz+kal%C4%B1yorlar.+Geride+b%C4%B1rak%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F+yap%C4%B1lm%C4%B1%C5%9Fl%C4%B1klarla+gazilerimiz+hala+kahramanl%C4%B1kla+an%C4%B1l%C4%B1rken%2C+T%C3%BCrk+insan%C4%B1ndan+kendilerine+g%C3%B6sterilmeyen+vefas%C4%B1zl%C4%B1klara+%C3%BCz%C3%BCl%C3%BCyorlar.+Kore%E2%80%99de+g%C3%B6sterdikleri+kahramanl%C4%B1klar%C4%B1+efsane+olmu%C5%9F+Ispartal%C4%B1+gazilerimiz+bug%C3%BCn+dahi+Kore%E2%80%99ye+gidi%C5%9F+nedenlerine+y%C3%B6nelik+bir+a%C3%A7%C4%B1kl%C4%B1k+getirilmesini+beklediklerini%2C+bu+nedeni+%C3%B6%C4%9Frenemeden+%C3%B6lmek+istemediklerini+belirtiyorlarken.+%E2%80%9CBir+de+as%C4%B1l+%C3%B6%C4%9Frenmek+istedi%C4%9Fimiz+bizim+kurtard%C4%B1%C4%9F%C4%B1m%C4%B1z+Kore%2C+sava%C5%9F+sonras%C4%B1+kalk%C4%B1nm%C4%B1%C5%9F.+D%C3%BCnya%E2%80%99ya+kafa+tutar+hallere+gelmi%C5%9F%2C+adamlar+oradan+bizi+davet+ediyorlar.+Yol+param%C4%B1z%C4%B1+kar%C5%9F%C4%B1lay%C4%B1p+bizi+%C3%BClkelerinde+krallar+gibi+a%C4%9F%C4%B1rl%C4%B1yorlar.+G%C3%B6rd%C3%BCklerimiz+kar%C5%9F%C4%B1s%C4%B1nda+%C5%9Fa%C5%9Fk%C4%B1na+d%C3%B6n%C3%BCyoruz.+Y%C4%B1k%C4%B1k%2C+d%C3%B6k%C3%BCk%2C+halk%C4%B1+sefil+halde+b%C4%B1rakt%C4%B1%C4%9F%C4%B1m%C4%B1z+Kore+gitmi%C5%9F%2C+k%C4%B1sa+denilebilecek+s%C3%BCrede%2C+sihirli+el+de%C4%9Fmi%C5%9F%C3%A7esine+kalk%C4%B1nmada+%C3%B6rnek+%C3%BClkeler+aras%C4%B1na+girmi%C5%9F.+Koreliler+kendilerini+a%C5%9Fm%C4%B1%C5%9F%2C+palazlanm%C4%B1%C5%9Flar.+Biz+hala+civciviz%2C+neden+kalk%C4%B1nmay%C4%B1+ba%C5%9Faramad%C4%B1k%2C+bunu+da+%C3%B6%C4%9Frenmek+isteriz%E2%80%9D+diyorlar.+B%C4%B0Z%C4%B0M+KURTARDI%C4%9EIMIZ+KORE+PALAZLANDI+B%C4%B0Z+C%C4%B0VC%C4%B0V+KALDIK+Kore+bizim+%C3%BClkemize+%C3%A7ok+uzak+olan+bir+toprak+par%C3%A7as%C4%B1.+Bug%C3%BCnk%C3%BC+teknolojik+%C5%9Fartlarda+bile+Kore%E2%80%99ye+ula%C5%9Fman%C4%B1z+i%C3%A7in+13-+14+saatlik+bir+hava+yolculu%C4%9Fu+yapman%C4%B1z+gerekiyor.+Ama+o+toprak+par%C3%A7as%C4%B1na+konma+%C5%9Fans%C4%B1na+ula%C5%9Ft%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1zda+g%C3%B6rd%C3%BCkleriniz+kar%C5%9F%C4%B1s%C4%B1nda+dilleriniz+lal+oluyor.+Oras%C4%B1n%C4%B1n+sadece+kara+par%C3%A7as%C4%B1+olmad%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1+g%C3%B6r%C3%BCyorsunuz.+Kalk%C4%B1nm%C4%B1%C5%9F+dev+bir+%C3%BClke+size+kuca%C4%9F%C4%B1n%C4%B1+a%C3%A7%C4%B1yor.+Geni%C5%9F+caddelerinde+gezmeye%2C+yerin+yedi+kat+alt%C4%B1nda%2C+pek+%C3%A7ok+y%C3%B6ne+ayr%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F+%C3%B6r%C3%BCmcek+a%C4%9F%C4%B1+misali+%28Metrosunu%29+yeralt%C4%B1+treni+uygulamas%C4%B1n%C4%B1+g%C3%B6steriyor+size.+G%C3%B6kdelenlerini%2C+dev+al%C4%B1%C5%9F-+veri%C5%9F+merkezlerini%2C+sanayisini%2C+%C3%BCreticili%C4%9Fini%2C+kalk%C4%B1nmas%C4%B1n%C4%B1+sergiliyor+g%C3%B6ren+g%C3%B6zlere.+D%C3%BCn+bizim+kurtard%C4%B1%C4%9F%C4%B1m%C4%B1z+Kore%2C+bug%C3%BCn+gerek+turizm+a%C3%A7%C4%B1s%C4%B1ndan%2C+gerekse+ihracat+a%C3%A7%C4%B1s%C4%B1ndan+bizi+solda+s%C4%B1f%C4%B1r+b%C4%B1rakm%C4%B1%C5%9F+hallerde.+Ispartal%C4%B1+Kore+gazileri+bu+%C3%A7abuk+ve+h%C4%B1zl%C4%B1+kalk%C4%B1nmaya+%C5%9Fa%C5%9F%C4%B1r%C4%B1yorlar+D%C3%BCn+bizden+%E2%80%98Aman%E2%80%99+dileyenler%2C+bug%C3%BCn+bizi+k%C4%B1skand%C4%B1racak+hale+geldiler.+Biz+ni%C3%A7in+bunu+ba%C5%9Faramad%C4%B1k%2C+namerde+muhta%C3%A7+hallerdeyiz%2C%E2%80%9D+diyorlar.+Ve+Ispartal%C4%B1+gaziler+bu+sorular%C4%B1n%C4%B1n+cevab%C4%B1n%C4%B1+da+yine+kendileri+veriyorlar.+%E2%80%9C%C3%87%C3%BCnk%C3%BC+onlarda+birlik+var.+Ba%C5%9Fta+%C3%BClke+liderleri+olmak+%C3%BCzere+her+kesim+kemer+s%C4%B1kt%C4%B1%2C+%C3%BCretim+yapt%C4%B1+da+bu+hale+geldiler%E2%80%9D+diye+konuya+a%C3%A7%C4%B1kl%C4%B1k+getirmeye+%C3%A7al%C4%B1%C5%9F%C4%B1yorlar.+%C4%B0kinci+d%C3%BCnya+sava%C5%9F%C4%B1ndan+sonra+ge%C3%A7en+60+y%C4%B1ll%C4%B1k+s%C3%BCre+i%C3%A7indeki+en+geni%C5%9F+kapsaml%C4%B1+ve+en+%C3%B6nemli+sava%C5%9Flardan+biri+olarak+kabul+edilen+Kore+Harbi%2C+Isparta%E2%80%99dan+da+300+askerin+bulundu%C4%9Fu+T%C3%BCrk+Askeri+Birli%C4%9Fi%E2%80%99nin+de+kat%C4%B1l%C4%B1m%C4%B1yla%2C+o+g%C3%BCnk%C3%BC+%C5%9Fartlarda+3+ayl%C4%B1k+gemi+yolculu%C4%9Fuyla+sa%C4%9Flanan+ula%C5%9F%C4%B1mla%2C+Birle%C5%9Fmi%C5%9F+Milletler+Kuvvetleri%E2%80%99nin+m%C3%BCdahalesiyle+son+bulmu%C5%9Ftu.+O+g%C3%BCnk%C3%BC+kaynaklarda+belirtildi%C4%9Fine+g%C3%B6re%2C+T%C3%BCrkiye+o+zamanki+politik+%C5%9Fartlarda+Birle%C5%9Fmi%C5%9F+Milletler+Te%C5%9Fkilat%C4%B1n%C4%B1n+%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1na%2C+ABD%E2%80%99den+sonra+olumlu+cevap+veren+ilk+%C3%BClke+olmu%C5%9F+ve+bu+te%C5%9Fkilat%C4%B1n+silahl%C4%B1+kuvvetleri+emrine+4500+mevcutlu+bir+%E2%80%98Tugay+G%C3%B6rev+kuvveti%E2%80%99+tahsis+etmeyi+uygun+bulmu%C5%9F%2C+bu+askerlerin+300%2C+%C3%BCn%C3%BC+Isparta%E2%80%99dan+vatan+borcu+%C3%B6demeye+giden+o%C4%9Fullar+olu%C5%9Fturmu%C5%9Ftu.+T%C3%BCrk+askerinin+Kore%E2%80%99ye+gitmesiyle%2C+Birle%C5%9Fmi%C5%9F+Milletlere+ait+%C3%B6teki+%C3%BClke+askerleri+cepheden+%C3%A7ekilmi%C5%9F%2C+Kore%E2%80%99nin+bar%C4%B1%C5%9Fa+kavu%C5%9Fmas%C4%B1nda+naml%C4%B1+T%C3%BCrk+Tugay%C4%B1+etken+olmu%C5%9Ftu.+Isparta%E2%80%99ya%2C+bu+sava%C5%9Fta+%C5%9Fehitlerimizi+geride+b%C4%B1rakarak+gazi+olarak+d%C3%B6nebilenler%2C+bug%C3%BCn+dahi+%E2%80%9CKore%E2%80%99de+dillerini+bilmez+halde+sava%C5%9Ft%C4%B1k%2C+insanl%C4%B1k+ad%C4%B1na+pek+%C3%A7ok+T%C3%BCrk+askeri+Kore%E2%80%99de+can%C4%B1n%C4%B1+verdi.+10.000+lerce+kilometre+uzakta+bizim+ne+i%C5%9Fimiz+vard%C4%B1%E2%80%9D+diye+soruyor+olsalar+da%2C+Kore+an%C4%B1lar%C4%B1n%C4%B1+unutam%C4%B1yorlar.+Kore+tarihine+de+adlar%C4%B1n%C4%B1+%E2%80%9CKahraman+T%C3%BCrk+Askeri%E2%80%9D+olarak+yazd%C4%B1rmay%C4%B1+ba%C5%9Farm%C4%B1%C5%9F+olan+vatan+evlatlar%C4%B1m%C4%B1z%2C+Isparta%E2%80%99ya+d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Flerinde+kendilerine+%E2%80%98Koreli%E2%80%99+lakab%C4%B1n%C4%B1+tak%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F+bulmu%C5%9Flard%C4%B1.+O+g%C3%BCnden+sonra+ger%C3%A7ek+isimleri+unutulup+%E2%80%98Koreli%E2%80%99+olarak+an%C4%B1lan+gazilerimiz%2C+Kore+sava%C5%9F%C4%B1+kahr%C4%B1n%C4%B1+%C3%A7ekmi%C5%9F+olmalar%C4%B1n%C4%B1n+m%C3%BCk%C3%A2fat%C4%B1n%C4%B1%2C+Kore%E2%80%99nin+bug%C3%BCnk%C3%BC+y%C3%B6netiminden+bile+g%C3%B6rd%C3%BCkleri+vefayla+teselli+buluyorlar.+Kore%E2%80%99den+ara+s%C4%B1ra+davet+al%C4%B1p+geziye+gidiyorlar.+Modern+caddelerinde+gezinirlerken+Koreli+insanlar%C4%B1n+minnet+duygular%C4%B1na+maruz+kal%C4%B1yorlar.+Geride+b%C4%B1rak%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F+yap%C4%B1lm%C4%B1%C5%9Fl%C4%B1klarla+gazilerimiz+hala+kahramanl%C4%B1kla+an%C4%B1l%C4%B1rken%2C+T%C3%BCrk+insan%C4%B1ndan+kendilerine+g%C3%B6sterilmeyen+vefas%C4%B1zl%C4%B1klara+%C3%BCz%C3%BCl%C3%BCyorlar.+Kore%E2%80%99de+g%C3%B6sterdikleri+kahramanl%C4%B1klar%C4%B1+efsane+olmu%C5%9F+Ispartal%C4%B1+gazilerimiz+bug%C3%BCn+dahi+Kore%E2%80%99ye+gidi%C5%9F+nedenlerine+y%C3%B6nelik+bir+a%C3%A7%C4%B1kl%C4%B1k+getirilmesini+beklediklerini%2C+bu+nedeni+%C3%B6%C4%9Frenemeden+%C3%B6lmek+istemediklerini+belirtiyorlarken.+%E2%80%9CBir+de+as%C4%B1l+%C3%B6%C4%9Frenmek+istedi%C4%9Fimiz+bizim+kurtard%C4%B1%C4%9F%C4%B1m%C4%B1z+Kore%2C+sava%C5%9F+sonras%C4%B1+kalk%C4%B1nm%C4%B1%C5%9F.+D%C3%BCnya%E2%80%99ya+kafa+tutar+hallere+gelmi%C5%9F%2C+adamlar+oradan+bizi+davet+ediyorlar.+Yol+param%C4%B1z%C4%B1+kar%C5%9F%C4%B1lay%C4%B1p+bizi+%C3%BClkelerinde+krallar+gibi+a%C4%9F%C4%B1rl%C4%B1yorlar.+G%C3%B6rd%C3%BCklerimiz+kar%C5%9F%C4%B1s%C4%B1nda+%C5%9Fa%C5%9Fk%C4%B1na+d%C3%B6n%C3%BCyoruz.+Y%C4%B1k%C4%B1k%2C+d%C3%B6k%C3%BCk%2C+halk%C4%B1+sefil+halde+b%C4%B1rakt%C4%B1%C4%9F%C4%B1m%C4%B1z+Kore+gitmi%C5%9F%2C+k%C4%B1sa+denilebilecek+s%C3%BCrede%2C+sihirli+el+de%C4%9Fmi%C5%9F%C3%A7esine+kalk%C4%B1nmada+%C3%B6rnek+%C3%BClkeler+aras%C4%B1na+girmi%C5%9F.+Koreliler+kendilerini+a%C5%9Fm%C4%B1%C5%9F%2C+palazlanm%C4%B1%C5%9Flar.+Biz+hala+civciviz%2C+neden+kalk%C4%B1nmay%C4%B1+ba%C5%9Faramad%C4%B1k%2C+bunu+da+%C3%B6%C4%9Frenmek+isteriz%E2%80%9D+diyorlar.+B%C4%B0Z%C4%B0M+KURTARDI%C4%9EIMIZ+KORE+PALAZLANDI+B%C4%B0Z+C%C4%B0VC%C4%B0V+KALDIK+Kore+bizim+%C3%BClkemize+%C3%A7ok+uzak+olan+bir+toprak+par%C3%A7as%C4%B1.+Bug%C3%BCnk%C3%BC+teknolojik+%C5%9Fartlarda+bile+Kore%E2%80%99ye+ula%C5%9Fman%C4%B1z+i%C3%A7in+13-+14+saatlik+bir+hava+yolculu%C4%9Fu+yapman%C4%B1z+gerekiyor.+Ama+o+toprak+par%C3%A7as%C4%B1na+konma+%C5%9Fans%C4%B1na+ula%C5%9Ft%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1zda+g%C3%B6rd%C3%BCkleriniz+kar%C5%9F%C4%B1s%C4%B1nda+dilleriniz+lal+oluyor.+Oras%C4%B1n%C4%B1n+sadece+kara+par%C3%A7as%C4%B1+olmad%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1+g%C3%B6r%C3%BCyorsunuz.+Kalk%C4%B1nm%C4%B1%C5%9F+dev+bir+%C3%BClke+size+kuca%C4%9F%C4%B1n%C4%B1+a%C3%A7%C4%B1yor.+Geni%C5%9F+caddelerinde+gezmeye%2C+yerin+yedi+kat+alt%C4%B1nda%2C+pek+%C3%A7ok+y%C3%B6ne+ayr%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F+%C3%B6r%C3%BCmcek+a%C4%9F%C4%B1+misali+%28Metrosunu%29+yeralt%C4%B1+treni+uygulamas%C4%B1n%C4%B1+g%C3%B6steriyor+size.+G%C3%B6kdelenlerini%2C+dev+al%C4%B1%C5%9F-+veri%C5%9F+merkezlerini%2C+sanayisini%2C+%C3%BCreticili%C4%9Fini%2C+kalk%C4%B1nmas%C4%B1n%C4%B1+sergiliyor+g%C3%B6ren+g%C3%B6zlere.+D%C3%BCn+bizim+kurtard%C4%B1%C4%9F%C4%B1m%C4%B1z+Kore%2C+bug%C3%BCn+gerek+turizm+a%C3%A7%C4%B1s%C4%B1ndan%2C+gerekse+ihracat+a%C3%A7%C4%B1s%C4%B1ndan+bizi+solda+s%C4%B1f%C4%B1r+b%C4%B1rakm%C4%B1%C5%9F+hallerde.+Ispartal%C4%B1+Kore+gazileri+bu+%C3%A7abuk+ve+h%C4%B1zl%C4%B1+kalk%C4%B1nmaya+%C5%9Fa%C5%9F%C4%B1r%C4%B1yorlar+D%C3%BCn+bizden+%E2%80%98Aman%E2%80%99+dileyenler%2C+bug%C3%BCn+bizi+k%C4%B1skand%C4%B1racak+hale+geldiler.+Biz+ni%C3%A7in+bunu+ba%C5%9Faramad%C4%B1k%2C+namerde+muhta%C3%A7+hallerdeyiz%2C%E2%80%9D+diyorlar.+Ve+Ispartal%C4%B1+gaziler+bu+sorular%C4%B1n%C4%B1n+cevab%C4%B1n%C4%B1+da+yine+kendileri+veriyorlar.+%E2%80%9C%C3%87%C3%BCnk%C3%BC+onlarda+birlik+var.+Ba%C5%9Fta+%C3%BClke+liderleri+olmak+%C3%BCzere+her+kesim+kemer+s%C4%B1kt%C4%B1%2C+%C3%BCretim+yapt%C4%B1+da+bu+hale+geldiler%E2%80%9D+diye+konuya+a%C3%A7%C4%B1kl%C4%B1k+getirmeye+%C3%A7al%C4%B1%C5%9F%C4%B1yorlar.+%C4%B0kinci+d%C3%BCnya+sava%C5%9F%C4%B1ndan+sonra+ge%C3%A7en+60+y%C4%B1ll%C4%B1k+s%C3%BCre+i%C3%A7indeki+en+geni%C5%9F+kapsaml%C4%B1+ve+en+%C3%B6nemli+sava%C5%9Flardan+biri+olarak+kabul+edilen+Kore+Harbi%2C+Isparta%E2%80%99dan+da+300+askerin+bulundu%C4%9Fu+T%C3%BCrk+Askeri+Birli%C4%9Fi%E2%80%99nin+de+kat%C4%B1l%C4%B1m%C4%B1yla%2C+o+g%C3%BCnk%C3%BC+%C5%9Fartlarda+3+ayl%C4%B1k+gemi+yolculu%C4%9Fuyla+sa%C4%9Flanan+ula%C5%9F%C4%B1mla%2C+Birle%C5%9Fmi%C5%9F+Milletler+Kuvvetleri%E2%80%99nin+m%C3%BCdahalesiyle+son+bulmu%C5%9Ftu.+O+g%C3%BCnk%C3%BC+kaynaklarda+belirtildi%C4%9Fine+g%C3%B6re%2C+T%C3%BCrkiye+o+zamanki+politik+%C5%9Fartlarda+Birle%C5%9Fmi%C5%9F+Milletler+Te%C5%9Fkilat%C4%B1n%C4%B1n+%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1na%2C+ABD%E2%80%99den+sonra+olumlu+cevap+veren+ilk+%C3%BClke+olmu%C5%9F+ve+bu+te%C5%9Fkilat%C4%B1n+silahl%C4%B1+kuvvetleri+emrine+4500+mevcutlu+bir+%E2%80%98Tugay+G%C3%B6rev+kuvveti%E2%80%99+tahsis+etmeyi+uygun+bulmu%C5%9F%2C+bu+askerlerin+300%2C+%C3%BCn%C3%BC+Isparta%E2%80%99dan+vatan+borcu+%C3%B6demeye+giden+o%C4%9Fullar+olu%C5%9Fturmu%C5%9Ftu.+T%C3%BCrk+askerinin+Kore%E2%80%99ye+gitmesiyle%2C+Birle%C5%9Fmi%C5%9F+Milletlere+ait+%C3%B6teki+%C3%BClke+askerleri+cepheden+%C3%A7ekilmi%C5%9F%2C+Kore%E2%80%99nin+bar%C4%B1%C5%9Fa+kavu%C5%9Fmas%C4%B1nda+naml%C4%B1+T%C3%BCrk+Tugay%C4%B1+etken+olmu%C5%9Ftu.+Isparta%E2%80%99ya%2C+bu+sava%C5%9Fta+%C5%9Fehitlerimizi+geride+b%C4%B1rakarak+gazi+olarak+d%C3%B6nebilenler%2C+bug%C3%BCn+dahi+%E2%80%9CKore%E2%80%99de+dillerini+bilmez+halde+sava%C5%9Ft%C4%B1k%2C+insanl%C4%B1k+ad%C4%B1na+pek+%C3%A7ok+T%C3%BCrk+askeri+Kore%E2%80%99de+can%C4%B1n%C4%B1+verdi.+10.000+lerce+kilometre+uzakta+bizim+ne+i%C5%9Fimiz+vard%C4%B1%E2%80%9D+diye+soruyor+olsalar+da%2C+Kore+an%C4%B1lar%C4%B1n%C4%B1+unutam%C4%B1yorlar.+Kore+tarihine+de+adlar%C4%B1n%C4%B1+%E2%80%9CKahraman+T%C3%BCrk+Askeri%E2%80%9D+olarak+yazd%C4%B1rmay%C4%B1+ba%C5%9Farm%C4%B1%C5%9F+olan+vatan+evlatlar%C4%B1m%C4%B1z%2C+Isparta%E2%80%99ya+d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Flerinde+kendilerine+%E2%80%98Koreli%E2%80%99+lakab%C4%B1n%C4%B1+tak%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F+bulmu%C5%9Flard%C4%B1.+O+g%C3%BCnden+sonra+ger%C3%A7ek+isimleri+unutulup+%E2%80%98Koreli%E2%80%99+olarak+an%C4%B1lan+gazilerimiz%2C+Kore+sava%C5%9F%C4%B1+kahr%C4%B1n%C4%B1+%C3%A7ekmi%C5%9F+olmalar%C4%B1n%C4%B1n+m%C3%BCk%C3%A2fat%C4%B1n%C4%B1%2C+Kore%E2%80%99nin+bug%C3%BCnk%C3%BC+y%C3%B6netiminden+bile+g%C3%B6rd%C3%BCkleri+vefayla+teselli+buluyorlar.+Kore%E2%80%99den+ara+s%C4%B1ra+davet+al%C4%B1p+geziye+gidiyorlar.+Modern+caddelerinde+gezinirlerken+Koreli+insanlar%C4%B1n+minnet+duygular%C4%B1na+maruz+kal%C4%B1yorlar.+Geride+b%C4%B1rak%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F+yap%C4%B1lm%C4%B1%C5%9Fl%C4%B1klarla+gazilerimiz+hala+kahramanl%C4%B1kla+an%C4%B1l%C4%B1rken%2C+T%C3%BCrk+insan%C4%B1ndan+kendilerine+g%C3%B6sterilmeyen+vefas%C4%B1zl%C4%B1klara+%C3%BCz%C3%BCl%C3%BCyorlar.+Kore%E2%80%99de+g%C3%B6sterdikleri+kahramanl%C4%B1klar%C4%B1+efsane+olmu%C5%9F+Ispartal%C4%B1+gazilerimiz+bug%C3%BCn+dahi+Kore%E2%80%99ye+gidi%C5%9F+nedenlerine+y%C3%B6nelik+bir+a%C3%A7%C4%B1kl%C4%B1k+getirilmesini+beklediklerini%2C+bu+nedeni+%C3%B6%C4%9Frenemeden+%C3%B6lmek+istemediklerini+belirtiyorlarken.+%E2%80%9CBir+de+as%C4%B1l+%C3%B6%C4%9Frenmek+istedi%C4%9Fimiz+bizim+kurtard%C4%B1%C4%9F%C4%B1m%C4%B1z+Kore%2C+sava%C5%9F+sonras%C4%B1+kalk%C4%B1nm%C4%B1%C5%9F.+D%C3%BCnya%E2%80%99ya+kafa+tutar+hallere+gelmi%C5%9F%2C+adamlar+oradan+bizi+davet+ediyorlar.+Yol+param%C4%B1z%C4%B1+kar%C5%9F%C4%B1lay%C4%B1p+bizi+%C3%BClkelerinde+krallar+gibi+a%C4%9F%C4%B1rl%C4%B1yorlar.+G%C3%B6rd%C3%BCklerimiz+kar%C5%9F%C4%B1s%C4%B1nda+%C5%9Fa%C5%9Fk%C4%B1na+d%C3%B6n%C3%BCyoruz.+Y%C4%B1k%C4%B1k%2C+d%C3%B6k%C3%BCk%2C+halk%C4%B1+sefil+halde+b%C4%B1rakt%C4%B1%C4%9F%C4%B1m%C4%B1z+Kore+gitmi%C5%9F%2C+k%C4%B1sa+denilebilecek+s%C3%BCrede%2C+sihirli+el+de%C4%9Fmi%C5%9F%C3%A7esine+kalk%C4%B1nmada+%C3%B6rnek+%C3%BClkeler+aras%C4%B1na+girmi%C5%9F.+Koreliler+kendilerini+a%C5%9Fm%C4%B1%C5%9F%2C+palazlanm%C4%B1%C5%9Flar.+Biz+hala+civciviz%2C+neden+kalk%C4%B1nmay%C4%B1+ba%C5%9Faramad%C4%B1k%2C+bunu+da+%C3%B6%C4%9Frenmek+isteriz%E2%80%9D+diyorlar.+B%C4%B0Z%C4%B0M+KURTARDI%C4%9EIMIZ+KORE+PALAZLANDI+B%C4%B0Z+C%C4%B0VC%C4%B0V+KALDIK+Kore+bizim+%C3%BClkemize+%C3%A7ok+uzak+olan+bir+toprak+par%C3%A7as%C4%B1.+Bug%C3%BCnk%C3%BC+teknolojik+%C5%9Fartlarda+bile+Kore%E2%80%99ye+ula%C5%9Fman%C4%B1z+i%C3%A7in+13-+14+saatlik+bir+hava+yolculu%C4%9Fu+yapman%C4%B1z+gerekiyor.+Ama+o+toprak+par%C3%A7as%C4%B1na+konma+%C5%9Fans%C4%B1na+ula%C5%9Ft%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1zda+g%C3%B6rd%C3%BCkleriniz+kar%C5%9F%C4%B1s%C4%B1nda+dilleriniz+lal+oluyor.+Oras%C4%B1n%C4%B1n+sadece+kara+par%C3%A7as%C4%B1+olmad%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1+g%C3%B6r%C3%BCyorsunuz.+Kalk%C4%B1nm%C4%B1%C5%9F+dev+bir+%C3%BClke+size+kuca%C4%9F%C4%B1n%C4%B1+a%C3%A7%C4%B1yor.+Geni%C5%9F+caddelerinde+gezmeye%2C+yerin+yedi+kat+alt%C4%B1nda%2C+pek+%C3%A7ok+y%C3%B6ne+ayr%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F+%C3%B6r%C3%BCmcek+a%C4%9F%C4%B1+misali+%28Metrosunu%29+yeralt%C4%B1+treni+uygulamas%C4%B1n%C4%B1+g%C3%B6steriyor+size.+G%C3%B6kdelenlerini%2C+dev+al%C4%B1%C5%9F-+veri%C5%9F+merkezlerini%2C+sanayisini%2C+%C3%BCreticili%C4%9Fini%2C+kalk%C4%B1nmas%C4%B1n%C4%B1+sergiliyor+g%C3%B6ren+g%C3%B6zlere.+D%C3%BCn+bizim+kurtard%C4%B1%C4%9F%C4%B1m%C4%B1z+Kore%2C+bug%C3%BCn+gerek+turizm+a%C3%A7%C4%B1s%C4%B1ndan%2C+gerekse+ihracat+a%C3%A7%C4%B1s%C4%B1ndan+bizi+solda+s%C4%B1f%C4%B1r+b%C4%B1rakm%C4%B1%C5%9F+hallerde.+Ispartal%C4%B1+Kore+gazileri+bu+%C3%A7abuk+ve+h%C4%B1zl%C4%B1+kalk%C4%B1nmaya+%C5%9Fa%C5%9F%C4%B1r%C4%B1yorlar+D%C3%BCn+bizden+%E2%80%98Aman%E2%80%99+dileyenler%2C+bug%C3%BCn+bizi+k%C4%B1skand%C4%B1racak+hale+geldiler.+Biz+ni%C3%A7in+bunu+ba%C5%9Faramad%C4%B1k%2C+namerde+muhta%C3%A7+hallerdeyiz%2C%E2%80%9D+diyorlar.+Ve+Ispartal%C4%B1+gaziler+bu+sorular%C4%B1n%C4%B1n+cevab%C4%B1n%C4%B1+da+yine+kendileri+veriyorlar.+%E2%80%9C%C3%87%C3%BCnk%C3%BC+onlarda+birlik+var.+Ba%C5%9Fta+%C3%BClke+liderleri+olmak+%C3%BCzere+her+kesim+kemer+s%C4%B1kt%C4%B1%2C+%C3%BCretim+yapt%C4%B1+da+bu+hale+geldiler%E2%80%9D+diye+konuya+a%C3%A7%C4%B1kl%C4%B1k+getirmeye+%C3%A7al%C4%B1%C5%9F%C4%B1yorlar.+%C4%B0kinci+d%C3%BCnya+sava%C5%9F%C4%B1ndan+sonra+ge%C3%A7en+60+y%C4%B1ll%C4%B1k+s%C3%BCre+i%C3%A7indeki+en+geni%C5%9F+kapsaml%C4%B1+ve+en+%C3%B6nemli+sava%C5%9Flardan+biri+olarak+kabul+edilen+Kore+Harbi%2C+Isparta%E2%80%99dan+da+300+askerin+bulundu%C4%9Fu+T%C3%BCrk+Askeri+Birli%C4%9Fi%E2%80%99nin+de+kat%C4%B1l%C4%B1m%C4%B1yla%2C+o+g%C3%BCnk%C3%BC+%C5%9Fartlarda+3+ayl%C4%B1k+gemi+yolculu%C4%9Fuyla+sa%C4%9Flanan+ula%C5%9F%C4%B1mla%2C+Birle%C5%9Fmi%C5%9F+Milletler+Kuvvetleri%E2%80%99nin+m%C3%BCdahalesiyle+son+bulmu%C5%9Ftu.+O+g%C3%BCnk%C3%BC+kaynaklarda+belirtildi%C4%9Fine+g%C3%B6re%2C+T%C3%BCrkiye+o+zamanki+politik+%C5%9Fartlarda+Birle%C5%9Fmi%C5%9F+Milletler+Te%C5%9Fkilat%C4%B1n%C4%B1n+%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1na%2C+ABD%E2%80%99den+sonra+olumlu+cevap+veren+ilk+%C3%BClke+olmu%C5%9F+ve+bu+te%C5%9Fkilat%C4%B1n+silahl%C4%B1+kuvvetleri+emrine+4500+mevcutlu+bir+%E2%80%98Tugay+G%C3%B6rev+kuvveti%E2%80%99+tahsis+etmeyi+uygun+bulmu%C5%9F%2C+bu+askerlerin+300%2C+%C3%BCn%C3%BC+Isparta%E2%80%99dan+vatan+borcu+%C3%B6demeye+giden+o%C4%9Fullar+olu%C5%9Fturmu%C5%9Ftu.+T%C3%BCrk+askerinin+Kore%E2%80%99ye+gitmesiyle%2C+Birle%C5%9Fmi%C5%9F+Milletlere+ait+%C3%B6teki+%C3%BClke+askerleri+cepheden+%C3%A7ekilmi%C5%9F%2C+Kore%E2%80%99nin+bar%C4%B1%C5%9Fa+kavu%C5%9Fmas%C4%B1nda+naml%C4%B1+T%C3%BCrk+Tugay%C4%B1+etken+olmu%C5%9Ftu.+Isparta%E2%80%99ya%2C+bu+sava%C5%9Fta+%C5%9Fehitlerimizi+geride+b%C4%B1rakarak+gazi+olarak+d%C3%B6nebilenler%2C+bug%C3%BCn+dahi+%E2%80%9CKore%E2%80%99de+dillerini+bilmez+halde+sava%C5%9Ft%C4%B1k%2C+insanl%C4%B1k+ad%C4%B1na+pek+%C3%A7ok+T%C3%BCrk+askeri+Kore%E2%80%99de+can%C4%B1n%C4%B1+verdi.+10.000+lerce+kilometre+uzakta+bizim+ne+i%C5%9Fimiz+vard%C4%B1%E2%80%9D+diye+soruyor+olsalar+da%2C+Kore+an%C4%B1lar%C4%B1n%C4%B1+unutam%C4%B1yorlar.+Kore+tarihine+de+adlar%C4%B1n%C4%B1+%E2%80%9CKahraman+T%C3%BCrk+Askeri%E2%80%9D+olarak+yazd%C4%B1rmay%C4%B1+ba%C5%9Farm%C4%B1%C5%9F+olan+vatan+evlatlar%C4%B1m%C4%B1z%2C+Isparta%E2%80%99ya+d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Flerinde+kendilerine+%E2%80%98Koreli%E2%80%99+lakab%C4%B1n%C4%B1+tak%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F+bulmu%C5%9Flard%C4%B1.+O+g%C3%BCnden+sonra+ger%C3%A7ek+isimleri+unutulup+%E2%80%98Koreli%E2%80%99+olarak+an%C4%B1lan+gazilerimiz%2C+Kore+sava%C5%9F%C4%B1+kahr%C4%B1n%C4%B1+%C3%A7ekmi%C5%9F+olmalar%C4%B1n%C4%B1n+m%C3%BCk%C3%A2fat%C4%B1n%C4%B1%2C+Kore%E2%80%99nin+bug%C3%BCnk%C3%BC+y%C3%B6netiminden+bile+g%C3%B6rd%C3%BCkleri+vefayla+teselli+buluyorlar.+Kore%E2%80%99den+ara+s%C4%B1ra+davet+al%C4%B1p+geziye+gidiyorlar.+Modern+caddelerinde+gezinirlerken+Koreli+insanlar%C4%B1n+minnet+duygular%C4%B1na+maruz+kal%C4%B1yorlar.+Geride+b%C4%B1rak%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F+yap%C4%B1lm%C4%B1%C5%9Fl%C4%B1klarla+gazilerimiz+hala+kahramanl%C4%B1kla+an%C4%B1l%C4%B1rken%2C+T%C3%BCrk+insan%C4%B1ndan+kendilerine+g%C3%B6sterilmeyen+vefas%C4%B1zl%C4%B1klara+%C3%BCz%C3%BCl%C3%BCyorlar.+Kore%E2%80%99de+g%C3%B6sterdikleri+kahramanl%C4%B1klar%C4%B1+efsane+olmu%C5%9F+Ispartal%C4%B1+gazilerimiz+bug%C3%BCn+dahi+Kore%E2%80%99ye+gidi%C5%9F+nedenlerine+y%C3%B6nelik+bir+a%C3%A7%C4%B1kl%C4%B1k+getirilmesini+beklediklerini%2C+bu+nedeni+%C3%B6%C4%9Frenemeden+%C3%B6lmek+istemediklerini+belirtiyorlarken.+%E2%80%9CBir+de+as%C4%B1l+%C3%B6%C4%9Frenmek+istedi%C4%9Fimiz+bizim+kurtard%C4%B1%C4%9F%C4%B1m%C4%B1z+Kore%2C+sava%C5%9F+sonras%C4%B1+kalk%C4%B1nm%C4%B1%C5%9F.+D%C3%BCnya%E2%80%99ya+kafa+tutar+hallere+gelmi%C5%9F%2C+adamlar+oradan+bizi+davet+ediyorlar.+Yol+param%C4%B1z%C4%B1+kar%C5%9F%C4%B1lay%C4%B1p+bizi+%C3%BClkelerinde+krallar+gibi+a%C4%9F%C4%B1rl%C4%B1yorlar.+G%C3%B6rd%C3%BCklerimiz+kar%C5%9F%C4%B1s%C4%B1nda+%C5%9Fa%C5%9Fk%C4%B1na+d%C3%B6n%C3%BCyoruz.+Y%C4%B1k%C4%B1k%2C+d%C3%B6k%C3%BCk%2C+halk%C4%B1+sefil+halde+b%C4%B1rakt%C4%B1%C4%9F%C4%B1m%C4%B1z+Kore+gitmi%C5%9F%2C+k%C4%B1sa+denilebilecek+s%C3%BCrede%2C+sihirli+el+de%C4%9Fmi%C5%9F%C3%A7esine+kalk%C4%B1nmada+%C3%B6rnek+%C3%BClkeler+aras%C4%B1na+girmi%C5%9F.+Koreliler+kendilerini+a%C5%9Fm%C4%B1%C5%9F%2C+palazlanm%C4%B1%C5%9Flar.+Biz+hala+civciviz%2C+neden+kalk%C4%B1nmay%C4%B1+ba%C5%9Faramad%C4%B1k%2C+bunu+da+%C3%B6%C4%9Frenmek+isteriz%E2%80%9D+diyorlar.+B%C4%B0Z%C4%B0M+KURTARDI%C4%9EIMIZ+KORE+PALAZLANDI+B%C4%B0Z+C%C4%B0VC%C4%B0V+KALDIK+Kore+bizim+%C3%BClkemize+%C3%A7ok+uzak+olan+bir+toprak+par%C3%A7as%C4%B1.+Bug%C3%BCnk%C3%BC+teknolojik+%C5%9Fartlarda+bile+Kore%E2%80%99ye+ula%C5%9Fman%C4%B1z+i%C3%A7in+13-+14+saatlik+bir+hava+yolculu%C4%9Fu+yapman%C4%B1z+gerekiyor.+Ama+o+toprak+par%C3%A7as%C4%B1na+konma+%C5%9Fans%C4%B1na+ula%C5%9Ft%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1zda+g%C3%B6rd%C3%BCkleriniz+kar%C5%9F%C4%B1s%C4%B1nda+dilleriniz+lal+oluyor.+Oras%C4%B1n%C4%B1n+sadece+kara+par%C3%A7as%C4%B1+olmad%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1+g%C3%B6r%C3%BCyorsunuz.+Kalk%C4%B1nm%C4%B1%C5%9F+dev+bir+%C3%BClke+size+kuca%C4%9F%C4%B1n%C4%B1+a%C3%A7%C4%B1yor.+Geni%C5%9F+caddelerinde+gezmeye%2C+yerin+yedi+kat+alt%C4%B1nda%2C+pek+%C3%A7ok+y%C3%B6ne+ayr%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F+%C3%B6r%C3%BCmcek+a%C4%9F%C4%B1+misali+%28Metrosunu%29+yeralt%C4%B1+treni+uygulamas%C4%B1n%C4%B1+g%C3%B6steriyor+size.+G%C3%B6kdelenlerini%2C+dev+al%C4%B1%C5%9F-+veri%C5%9F+merkezlerini%2C+sanayisini%2C+%C3%BCreticili%C4%9Fini%2C+kalk%C4%B1nmas%C4%B1n%C4%B1+sergiliyor+g%C3%B6ren+g%C3%B6zlere.+D%C3%BCn+bizim+kurtard%C4%B1%C4%9F%C4%B1m%C4%B1z+Kore%2C+bug%C3%BCn+gerek+turizm+a%C3%A7%C4%B1s%C4%B1ndan%2C+gerekse+ihracat+a%C3%A7%C4%B1s%C4%B1ndan+bizi+solda+s%C4%B1f%C4%B1r+b%C4%B1rakm%C4%B1%C5%9F+hallerde.+Ispartal%C4%B1+Kore+gazileri+bu+%C3%A7abuk+ve+h%C4%B1zl%C4%B1+kalk%C4%B1nmaya+%C5%9Fa%C5%9F%C4%B1r%C4%B1yorlar+D%C3%BCn+bizden+%E2%80%98Aman%E2%80%99+dileyenler%2C+bug%C3%BCn+bizi+k%C4%B1skand%C4%B1racak+hale+geldiler.+Biz+ni%C3%A7in+bunu+ba%C5%9Faramad%C4%B1k%2C+namerde+muhta%C3%A7+hallerdeyiz%2C%E2%80%9D+diyorlar.+Ve+Ispartal%C4%B1+gaziler+bu+sorular%C4%B1n%C4%B1n+cevab%C4%B1n%C4%B1+da+yine+kendileri+veriyorlar.+%E2%80%9C%C3%87%C3%BCnk%C3%BC+onlarda+birlik+var.+Ba%C5%9Fta+%C3%BClke+liderleri+olmak+%C3%BCzere+her+kesim+kemer+s%C4%B1kt%C4%B1%2C+%C3%BCretim+yapt%C4%B1+da+bu+hale+geldiler%E2%80%9D+diye+konuya+a%C3%A7%C4%B1kl%C4%B1k+getirmeye+%C3%A7al%C4%B1%C5%9F%C4%B1yorlar.+%C4%B0kinci+d%C3%BCnya+sava%C5%9F%C4%B1ndan+sonra+ge%C3%A7en+60+y%C4%B1ll%C4%B1k+s%C3%BCre+i%C3%A7indeki+en+geni%C5%9F+kapsaml%C4%B1+ve+en+%C3%B6nemli+sava%C5%9Flardan+biri+olarak+kabul+edilen+Kore+Harbi%2C+Isparta%E2%80%99dan+da+300+askerin+bulundu%C4%9Fu+T%C3%BCrk+Askeri+Birli%C4%9Fi%E2%80%99nin+de+kat%C4%B1l%C4%B1m%C4%B1yla%2C+o+g%C3%BCnk%C3%BC+%C5%9Fartlarda+3+ayl%C4%B1k+gemi+yolculu%C4%9Fuyla+sa%C4%9Flanan+ula%C5%9F%C4%B1mla%2C+Birle%C5%9Fmi%C5%9F+Milletler+Kuvvetleri%E2%80%99nin+m%C3%BCdahalesiyle+son+bulmu%C5%9Ftu.+O+g%C3%BCnk%C3%BC+kaynaklarda+belirtildi%C4%9Fine+g%C3%B6re%2C+T%C3%BCrkiye+o+zamanki+politik+%C5%9Fartlarda+Birle%C5%9Fmi%C5%9F+Milletler+Te%C5%9Fkilat%C4%B1n%C4%B1n+%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1na%2C+ABD%E2%80%99den+sonra+olumlu+cevap+veren+ilk+%C3%BClke+olmu%C5%9F+ve+bu+te%C5%9Fkilat%C4%B1n+silahl%C4%B1+kuvvetleri+emrine+4500+mevcutlu+bir+%E2%80%98Tugay+G%C3%B6rev+kuvveti%E2%80%99+tahsis+etmeyi+uygun+bulmu%C5%9F%2C+bu+askerlerin+300%2C+%C3%BCn%C3%BC+Isparta%E2%80%99dan+vatan+borcu+%C3%B6demeye+giden+o%C4%9Fullar+olu%C5%9Fturmu%C5%9Ftu.+T%C3%BCrk+askerinin+Kore%E2%80%99ye+gitmesiyle%2C+Birle%C5%9Fmi%C5%9F+Milletlere+ait+%C3%B6teki+%C3%BClke+askerleri+cepheden+%C3%A7ekilmi%C5%9F%2C+Kore%E2%80%99nin+bar%C4%B1%C5%9Fa+kavu%C5%9Fmas%C4%B1nda+naml%C4%B1+T%C3%BCrk+Tugay%C4%B1+etken+olmu%C5%9Ftu.+Isparta%E2%80%99ya%2C+bu+sava%C5%9Fta+%C5%9Fehitlerimizi+geride+b%C4%B1rakarak+gazi+olarak+d%C3%B6nebilenler%2C+bug%C3%BCn+dahi+%E2%80%9CKore%E2%80%99de+dillerini+bilmez+halde+sava%C5%9Ft%C4%B1k%2C+insanl%C4%B1k+ad%C4%B1na+pek+%C3%A7ok+T%C3%BCrk+askeri+Kore%E2%80%99de+can%C4%B1n%C4%B1+verdi.+10.000+lerce+kilometre+uzakta+bizim+ne+i%C5%9Fimiz+vard%C4%B1%E2%80%9D+diye+soruyor+olsalar+da%2C+Kore+an%C4%B1lar%C4%B1n%C4%B1+unutam%C4%B1yorlar.+Kore+tarihine+de+adlar%C4%B1n%C4%B1+%E2%80%9CKahraman+T%C3%BCrk+Askeri%E2%80%9D+olarak+yazd%C4%B1rmay%C4%B1+ba%C5%9Farm%C4%B1%C5%9F+olan+vatan+evlatlar%C4%B1m%C4%B1z%2C+Isparta%E2%80%99ya+d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Flerinde+kendilerine+%E2%80%98Koreli%E2%80%99+lakab%C4%B1n%C4%B1+tak%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F+bulmu%C5%9Flard%C4%B1.+O+g%C3%BCnden+sonra+ger%C3%A7ek+isimleri+unutulup+%E2%80%98Koreli%E2%80%99+olarak+an%C4%B1lan+gazilerimiz%2C+Kore+sava%C5%9F%C4%B1+kahr%C4%B1n%C4%B1+%C3%A7ekmi%C5%9F+olmalar%C4%B1n%C4%B1n+m%C3%BCk%C3%A2fat%C4%B1n%C4%B1%2C+Kore%E2%80%99nin+bug%C3%BCnk%C3%BC+y%C3%B6netiminden+bile+g%C3%B6rd%C3%BCkleri+vefayla+teselli+buluyorlar.+Kore%E2%80%99den+ara+s%C4%B1ra+davet+al%C4%B1p+geziye+gidiyorlar.+Modern+caddelerinde+gezinirlerken+Koreli+insanlar%C4%B1n+minnet+duygular%C4%B1na+maruz+kal%C4%B1yorlar.+Geride+b%C4%B1rak%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F+yap%C4%B1lm%C4%B1%C5%9Fl%C4%B1klarla+gazilerimiz+hala+kahramanl%C4%B1kla+an%C4%B1l%C4%B1rken%2C+T%C3%BCrk+insan%C4%B1ndan+kendilerine+g%C3%B6sterilmeyen+vefas%C4%B1zl%C4%B1klara+%C3%BCz%C3%BCl%C3%BCyorlar.+Kore%E2%80%99de+g%C3%B6sterdikleri+kahramanl%C4%B1klar%C4%B1+efsane+olmu%C5%9F+Ispartal%C4%B1+gazilerimiz+bug%C3%BCn+dahi+Kore%E2%80%99ye+gidi%C5%9F+nedenlerine+y%C3%B6nelik+bir+a%C3%A7%C4%B1kl%C4%B1k+getirilmesini+beklediklerini%2C+bu+nedeni+%C3%B6%C4%9Frenemeden+%C3%B6lmek+istemediklerini+belirtiyorlarken.+%E2%80%9CBir+de+as%C4%B1l+%C3%B6%C4%9Frenmek+istedi%C4%9Fimiz+bizim+kurtard%C4%B1%C4%9F%C4%B1m%C4%B1z+Kore%2C+sava%C5%9F+sonras%C4%B1+kalk%C4%B1nm%C4%B1%C5%9F.+D%C3%BCnya%E2%80%99ya+kafa+tutar+hallere+gelmi%C5%9F%2C+adamlar+oradan+bizi+davet+ediyorlar.+Yol+param%C4%B1z%C4%B1+kar%C5%9F%C4%B1lay%C4%B1p+bizi+%C3%BClkelerinde+krallar+gibi+a%C4%9F%C4%B1rl%C4%B1yorlar.+G%C3%B6rd%C3%BCklerimiz+kar%C5%9F%C4%B1s%C4%B1nda+%C5%9Fa%C5%9Fk%C4%B1na+d%C3%B6n%C3%BCyoruz.+Y%C4%B1k%C4%B1k%2C+d%C3%B6k%C3%BCk%2C+halk%C4%B1+sefil+halde+b%C4%B1rakt%C4%B1%C4%9F%C4%B1m%C4%B1z+Kore+gitmi%C5%9F%2C+k%C4%B1sa+denilebilecek+s%C3%BCrede%2C+sihirli+el+de%C4%9Fmi%C5%9F%C3%A7esine+kalk%C4%B1nmada+%C3%B6rnek+%C3%BClkeler+aras%C4%B1na+girmi%C5%9F.+Koreliler+kendilerini+a%C5%9Fm%C4%B1%C5%9F%2C+palazlanm%C4%B1%C5%9Flar.+Biz+hala+civciviz%2C+neden+kalk%C4%B1nmay%C4%B1+ba%C5%9Faramad%C4%B1k%2C+bunu+da+%C3%B6%C4%9Frenmek+isteriz%E2%80%9D+diyorlar.+B%C4%B0Z%C4%B0M+KURTARDI%C4%9EIMIZ+KORE+PALAZLANDI+B%C4%B0Z+C%C4%B0VC%C4%B0V+KALDIK+Kore+bizim+%C3%BClkemize+%C3%A7ok+uzak+olan+bir+toprak+par%C3%A7as%C4%B1.+Bug%C3%BCnk%C3%BC+teknolojik+%C5%9Fartlarda+bile+Kore%E2%80%99ye+ula%C5%9Fman%C4%B1z+i%C3%A7in+13-+14+saatlik+bir+hava+yolculu%C4%9Fu+yapman%C4%B1z+gerekiyor.+Ama+o+toprak+par%C3%A7as%C4%B1na+konma+%C5%9Fans%C4%B1na+ula%C5%9Ft%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1zda+g%C3%B6rd%C3%BCkleriniz+kar%C5%9F%C4%B1s%C4%B1nda+dilleriniz+lal+oluyor.+Oras%C4%B1n%C4%B1n+sadece+kara+par%C3%A7as%C4%B1+olmad%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1+g%C3%B6r%C3%BCyorsunuz.+Kalk%C4%B1nm%C4%B1%C5%9F+dev+bir+%C3%BClke+size+kuca%C4%9F%C4%B1n%C4%B1+a%C3%A7%C4%B1yor.+Geni%C5%9F+caddelerinde+gezmeye%2C+yerin+yedi+kat+alt%C4%B1nda%2C+pek+%C3%A7ok+y%C3%B6ne+ayr%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F+%C3%B6r%C3%BCmcek+a%C4%9F%C4%B1+misali+%28Metrosunu%29+yeralt%C4%B1+treni+uygulamas%C4%B1n%C4%B1+g%C3%B6steriyor+size.+G%C3%B6kdelenlerini%2C+dev+al%C4%B1%C5%9F-+veri%C5%9F+merkezlerini%2C+sanayisini%2C+%C3%BCreticili%C4%9Fini%2C+kalk%C4%B1nmas%C4%B1n%C4%B1+sergiliyor+g%C3%B6ren+g%C3%B6zlere.+D%C3%BCn+bizim+kurtard%C4%B1%C4%9F%C4%B1m%C4%B1z+Kore%2C+bug%C3%BCn+gerek+turizm+a%C3%A7%C4%B1s%C4%B1ndan%2C+gerekse+ihracat+a%C3%A7%C4%B1s%C4%B1ndan+bizi+solda+s%C4%B1f%C4%B1r+b%C4%B1rakm%C4%B1%C5%9F+hallerde.+Ispartal%C4%B1+Kore+gazileri+bu+%C3%A7abuk+ve+h%C4%B1zl%C4%B1+kalk%C4%B1nmaya+%C5%9Fa%C5%9F%C4%B1r%C4%B1yorlar+D%C3%BCn+bizden+%E2%80%98Aman%E2%80%99+dileyenler%2C+bug%C3%BCn+bizi+k%C4%B1skand%C4%B1racak+hale+geldiler.+Biz+ni%C3%A7in+bunu+ba%C5%9Faramad%C4%B1k%2C+namerde+muhta%C3%A7+hallerdeyiz%2C%E2%80%9D+diyorlar.+Ve+Ispartal%C4%B1+gaziler+bu+sorular%C4%B1n%C4%B1n+cevab%C4%B1n%C4%B1+da+yine+kendileri+veriyorlar.+%E2%80%9C%C3%87%C3%BCnk%C3%BC+onlarda+birlik+var.+Ba%C5%9Fta+%C3%BClke+liderleri+olmak+%C3%BCzere+her+kesim+kemer+s%C4%B1kt%C4%B1%2C+%C3%BCretim+yapt%C4%B1+da+bu+hale+geldiler%E2%80%9D+diye+konuya+a%C3%A7%C4%B1kl%C4%B1k+getirmeye+%C3%A7al%C4%B1%C5%9F%C4%B1yorlar.+%C4%B0kinci+d%C3%BCnya+sava%C5%9F%C4%B1ndan+sonra+ge%C3%A7en+60+y%C4%B1ll%C4%B1k+s%C3%BCre+i%C3%A7indeki+en+geni%C5%9F+kapsaml%C4%B1+ve+en+%C3%B6nemli+sava%C5%9Flardan+biri+olarak+kabul+edilen+Kore+Harbi%2C+Isparta%E2%80%99dan+da+300+askerin+bulundu%C4%9Fu+T%C3%BCrk+Askeri+Birli%C4%9Fi%E2%80%99nin+de+kat%C4%B1l%C4%B1m%C4%B1yla%2C+o+g%C3%BCnk%C3%BC+%C5%9Fartlarda+3+ayl%C4%B1k+gemi+yolculu%C4%9Fuyla+sa%C4%9Flanan+ula%C5%9F%C4%B1mla%2C+Birle%C5%9Fmi%C5%9F+Milletler+Kuvvetleri%E2%80%99nin+m%C3%BCdahalesiyle+son+bulmu%C5%9Ftu.+O+g%C3%BCnk%C3%BC+kaynaklarda+belirtildi%C4%9Fine+g%C3%B6re%2C+T%C3%BCrkiye+o+zamanki+politik+%C5%9Fartlarda+Birle%C5%9Fmi%C5%9F+Milletler+Te%C5%9Fkilat%C4%B1n%C4%B1n+%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1na%2C+ABD%E2%80%99den+sonra+olumlu+cevap+veren+ilk+%C3%BClke+olmu%C5%9F+ve+bu+te%C5%9Fkilat%C4%B1n+silahl%C4%B1+kuvvetleri+emrine+4500+mevcutlu+bir+%E2%80%98Tugay+G%C3%B6rev+kuvveti%E2%80%99+tahsis+etmeyi+uygun+bulmu%C5%9F%2C+bu+askerlerin+300%2C+%C3%BCn%C3%BC+Isparta%E2%80%99dan+vatan+borcu+%C3%B6demeye+giden+o%C4%9Fullar+olu%C5%9Fturmu%C5%9Ftu.+T%C3%BCrk+askerinin+Kore%E2%80%99ye+gitmesiyle%2C+Birle%C5%9Fmi%C5%9F+Milletlere+ait+%C3%B6teki+%C3%BClke+askerleri+cepheden+%C3%A7ekilmi%C5%9F%2C+Kore%E2%80%99nin+bar%C4%B1%C5%9Fa+kavu%C5%9Fmas%C4%B1nda+naml%C4%B1+T%C3%BCrk+Tugay%C4%B1+etken+olmu%C5%9Ftu.+Isparta%E2%80%99ya%2C+bu+sava%C5%9Fta+%C5%9Fehitlerimizi+geride+b%C4%B1rakarak+gazi+olarak+d%C3%B6nebilenler%2C+bug%C3%BCn+dahi+%E2%80%9CKore%E2%80%99de+dillerini+bilmez+halde+sava%C5%9Ft%C4%B1k%2C+insanl%C4%B1k+ad%C4%B1na+pek+%C3%A7ok+T%C3%BCrk+askeri+Kore%E2%80%99de+can%C4%B1n%C4%B1+verdi.+10.000+lerce+kilometre+uzakta+bizim+ne+i%C5%9Fimiz+vard%C4%B1%E2%80%9D+diye+soruyor+olsalar+da%2C+Kore+an%C4%B1lar%C4%B1n%C4%B1+unutam%C4%B1yorlar.+Kore+tarihine+de+adlar%C4%B1n%C4%B1+%E2%80%9CKahraman+T%C3%BCrk+Askeri%E2%80%9D+olarak+yazd%C4%B1rmay%C4%B1+ba%C5%9Farm%C4%B1%C5%9F+olan+vatan+evlatlar%C4%B1m%C4%B1z%2C+Isparta%E2%80%99ya+d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Flerinde+kendilerine+%E2%80%98Koreli%E2%80%99+lakab%C4%B1n%C4%B1+tak%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F+bulmu%C5%9Flard%C4%B1.+O+g%C3%BCnden+sonra+ger%C3%A7ek+isimleri+unutulup+%E2%80%98Koreli%E2%80%99+olarak+an%C4%B1lan+gazilerimiz%2C+Kore+sava%C5%9F%C4%B1+kahr%C4%B1n%C4%B1+%C3%A7ekmi%C5%9F+olmalar%C4%B1n%C4%B1n+m%C3%BCk%C3%A2fat%C4%B1n%C4%B1%2C+Kore%E2%80%99nin+bug%C3%BCnk%C3%BC+y%C3%B6netiminden+bile+g%C3%B6rd%C3%BCkleri+vefayla+teselli+buluyorlar.+Kore%E2%80%99den+ara+s%C4%B1ra+davet+al%C4%B1p+geziye+gidiyorlar.+Modern+caddelerinde+gezinirlerken+Koreli+insanlar%C4%B1n+minnet+duygular%C4%B1na+maruz+kal%C4%B1yorlar.+Geride+b%C4%B1rak%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F+yap%C4%B1lm%C4%B1%C5%9Fl%C4%B1klarla+gazilerimiz+hala+kahramanl%C4%B1kla+an%C4%B1l%C4%B1rken%2C+T%C3%BCrk+insan%C4%B1ndan+kendilerine+g%C3%B6sterilmeyen+vefas%C4%B1zl%C4%B1klara+%C3%BCz%C3%BCl%C3%BCyorlar.+Kore%E2%80%99de+g%C3%B6sterdikleri+kahramanl%C4%B1klar%C4%B1+efsane+olmu%C5%9F+Ispartal%C4%B1+gazilerimiz+bug%C3%BCn+dahi+Kore%E2%80%99ye+gidi%C5%9F+nedenlerine+y%C3%B6nelik+bir+a%C3%A7%C4%B1kl%C4%B1k+getirilmesini+beklediklerini%2C+bu+nedeni+%C3%B6%C4%9Frenemeden+%C3%B6lmek+istemediklerini+belirtiyorlarken.+%E2%80%9CBir+de+as%C4%B1l+%C3%B6%C4%9Frenmek+istedi%C4%9Fimiz+bizim+kurtard%C4%B1%C4%9F%C4%B1m%C4%B1z+Kore%2C+sava%C5%9F+sonras%C4%B1+kalk%C4%B1nm%C4%B1%C5%9F.+D%C3%BCnya%E2%80%99ya+kafa+tutar+hallere+gelmi%C5%9F%2C+adamlar+oradan+bizi+davet+ediyorlar.+Yol+param%C4%B1z%C4%B1+kar%C5%9F%C4%B1lay%C4%B1p+bizi+%C3%BClkelerinde+krallar+gibi+a%C4%9F%C4%B1rl%C4%B1yorlar.+G%C3%B6rd%C3%BCklerimiz+kar%C5%9F%C4%B1s%C4%B1nda+%C5%9Fa%C5%9Fk%C4%B1na+d%C3%B6n%C3%BCyoruz.+Y%C4%B1k%C4%B1k%2C+d%C3%B6k%C3%BCk%2C+halk%C4%B1+sefil+halde+b%C4%B1rakt%C4%B1%C4%9F%C4%B1m%C4%B1z+Kore+gitmi%C5%9F%2C+k%C4%B1sa+denilebilecek+s%C3%BCrede%2C+sihirli+el+de%C4%9Fmi%C5%9F%C3%A7esine+kalk%C4%B1nmada+%C3%B6rnek+%C3%BClkeler+aras%C4%B1na+girmi%C5%9F.+Koreliler+kendilerini+a%C5%9Fm%C4%B1%C5%9F%2C+palazlanm%C4%B1%C5%9Flar.+Biz+hala+civciviz%2C+neden+kalk%C4%B1nmay%C4%B1+ba%C5%9Faramad%C4%B1k%2C+bunu+da+%C3%B6%C4%9Frenmek+isteriz%E2%80%9D+diyorlar.+B%C4%B0Z%C4%B0M+KURTARDI%C4%9EIMIZ+KORE+PALAZLANDI+B%C4%B0Z+C%C4%B0VC%C4%B0V+KALDIK+Kore+bizim+%C3%BClkemize+%C3%A7ok+uzak+olan+bir+toprak+par%C3%A7as%C4%B1.+Bug%C3%BCnk%C3%BC+teknolojik+%C5%9Fartlarda+bile+Kore%E2%80%99ye+ula%C5%9Fman%C4%B1z+i%C3%A7in+13-+14+saatlik+bir+hava+yolculu%C4%9Fu+yapman%C4%B1z+gerekiyor.+Ama+o+toprak+par%C3%A7as%C4%B1na+konma+%C5%9Fans%C4%B1na+ula%C5%9Ft%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1zda+g%C3%B6rd%C3%BCkleriniz+kar%C5%9F%C4%B1s%C4%B1nda+dilleriniz+lal+oluyor.+Oras%C4%B1n%C4%B1n+sadece+kara+par%C3%A7as%C4%B1+olmad%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1+g%C3%B6r%C3%BCyorsunuz.+Kalk%C4%B1nm%C4%B1%C5%9F+dev+bir+%C3%BClke+size+kuca%C4%9F%C4%B1n%C4%B1+a%C3%A7%C4%B1yor.+Geni%C5%9F+caddelerinde+gezmeye%2C+yerin+yedi+kat+alt%C4%B1nda%2C+pek+%C3%A7ok+y%C3%B6ne+ayr%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F+%C3%B6r%C3%BCmcek+a%C4%9F%C4%B1+misali+%28Metrosunu%29+yeralt%C4%B1+treni+uygulamas%C4%B1n%C4%B1+g%C3%B6steriyor+size.+G%C3%B6kdelenlerini%2C+dev+al%C4%B1%C5%9F-+veri%C5%9F+merkezlerini%2C+sanayisini%2C+%C3%BCreticili%C4%9Fini%2C+kalk%C4%B1nmas%C4%B1n%C4%B1+sergiliyor+g%C3%B6ren+g%C3%B6zlere.+D%C3%BCn+bizim+kurtard%C4%B1%C4%9F%C4%B1m%C4%B1z+Kore%2C+bug%C3%BCn+gerek+turizm+a%C3%A7%C4%B1s%C4%B1ndan%2C+gerekse+ihracat+a%C3%A7%C4%B1s%C4%B1ndan+bizi+solda+s%C4%B1f%C4%B1r+b%C4%B1rakm%C4%B1%C5%9F+hallerde.+Ispartal%C4%B1+Kore+gazileri+bu+%C3%A7abuk+ve+h%C4%B1zl%C4%B1+kalk%C4%B1nmaya+%C5%9Fa%C5%9F%C4%B1r%C4%B1yorlar+D%C3%BCn+bizden+%E2%80%98Aman%E2%80%99+dileyenler%2C+bug%C3%BCn+bizi+k%C4%B1skand%C4%B1racak+hale+geldiler.+Biz+ni%C3%A7in+bunu+ba%C5%9Faramad%C4%B1k%2C+namerde+muhta%C3%A7+hallerdeyiz%2C%E2%80%9D+diyorlar.+Ve+Ispartal%C4%B1+gaziler+bu+sorular%C4%B1n%C4%B1n+cevab%C4%B1n%C4%B1+da+yine+kendileri+veriyorlar.+%E2%80%9C%C3%87%C3%BCnk%C3%BC+onlarda+birlik+var.+Ba%C5%9Fta+%C3%BClke+liderleri+olmak+%C3%BCzere+her+kesim+kemer+s%C4%B1kt%C4%B1%2C+%C3%BCretim+yapt%C4%B1+da+bu+hale+geldiler%E2%80%9D+diye+konuya+a%C3%A7%C4%B1kl%C4%B1k+getirmeye+%C3%A7al%C4%B1%C5%9F%C4%B1yorlar.+%C4%B0kinci+d%C3%BCnya+sava%C5%9F%C4%B1ndan+sonra+ge%C3%A7en+60+y%C4%B1ll%C4%B1k+s%C3%BCre+i%C3%A7indeki+en+geni%C5%9F+kapsaml%C4%B1+ve+en+%C3%B6nemli+sava%C5%9Flardan+biri+olarak+kabul+edilen+Kore+Harbi%2C+Isparta%E2%80%99dan+da+300+askerin+bulundu%C4%9Fu+T%C3%BCrk+Askeri+Birli%C4%9Fi%E2%80%99nin+de+kat%C4%B1l%C4%B1m%C4%B1yla%2C+o+g%C3%BCnk%C3%BC+%C5%9Fartlarda+3+ayl%C4%B1k+gemi+yolculu%C4%9Fuyla+sa%C4%9Flanan+ula%C5%9F%C4%B1mla%2C+Birle%C5%9Fmi%C5%9F+Milletler+Kuvvetleri%E2%80%99nin+m%C3%BCdahalesiyle+son+bulmu%C5%9Ftu.+O+g%C3%BCnk%C3%BC+kaynaklarda+belirtildi%C4%9Fine+g%C3%B6re%2C+T%C3%BCrkiye+o+zamanki+politik+%C5%9Fartlarda+Birle%C5%9Fmi%C5%9F+Milletler+Te%C5%9Fkilat%C4%B1n%C4%B1n+%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1na%2C+ABD%E2%80%99den+sonra+olumlu+cevap+veren+ilk+%C3%BClke+olmu%C5%9F+ve+bu+te%C5%9Fkilat%C4%B1n+silahl%C4%B1+kuvvetleri+emrine+4500+mevcutlu+bir+%E2%80%98Tugay+G%C3%B6rev+kuvveti%E2%80%99+tahsis+etmeyi+uygun+bulmu%C5%9F%2C+bu+askerlerin+300%2C+%C3%BCn%C3%BC+Isparta%E2%80%99dan+vatan+borcu+%C3%B6demeye+giden+o%C4%9Fullar+olu%C5%9Fturmu%C5%9Ftu.+T%C3%BCrk+askerinin+Kore%E2%80%99ye+gitmesiyle%2C+Birle%C5%9Fmi%C5%9F+Milletlere+ait+%C3%B6teki+%C3%BClke+askerleri+cepheden+%C3%A7ekilmi%C5%9F%2C+Kore%E2%80%99nin+bar%C4%B1%C5%9Fa+kavu%C5%9Fmas%C4%B1nda+naml%C4%B1+T%C3%BCrk+Tugay%C4%B1+etken+olmu%C5%9Ftu.+Isparta%E2%80%99ya%2C+bu+sava%C5%9Fta+%C5%9Fehitlerimizi+geride+b%C4%B1rakarak+gazi+olarak+d%C3%B6nebilenler%2C+bug%C3%BCn+dahi+%E2%80%9CKore%E2%80%99de+dillerini+bilmez+halde+sava%C5%9Ft%C4%B1k%2C+insanl%C4%B1k+ad%C4%B1na+pek+%C3%A7ok+T%C3%BCrk+askeri+Kore%E2%80%99de+can%C4%B1n%C4%B1+verdi.+10.000+lerce+kilometre+uzakta+bizim+ne+i%C5%9Fimiz+vard%C4%B1%E2%80%9D+diye+soruyor+olsalar+da%2C+Kore+an%C4%B1lar%C4%B1n%C4%B1+unutam%C4%B1yorlar.+Kore+tarihine+de+adlar%C4%B1n%C4%B1+%E2%80%9CKahraman+T%C3%BCrk+Askeri%E2%80%9D+olarak+yazd%C4%B1rmay%C4%B1+ba%C5%9Farm%C4%B1%C5%9F+olan+vatan+evlatlar%C4%B1m%C4%B1z%2C+Isparta%E2%80%99ya+d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Flerinde+kendilerine+%E2%80%98Koreli%E2%80%99+lakab%C4%B1n%C4%B1+tak%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F+bulmu%C5%9Flard%C4%B1.+O+g%C3%BCnden+sonra+ger%C3%A7ek+isimleri+unutulup+%E2%80%98Koreli%E2%80%99+olarak+an%C4%B1lan+gazilerimiz%2C+Kore+sava%C5%9F%C4%B1+kahr%C4%B1n%C4%B1+%C3%A7ekmi%C5%9F+olmalar%C4%B1n%C4%B1n+m%C3%BCk%C3%A2fat%C4%B1n%C4%B1%2C+Kore%E2%80%99nin+bug%C3%BCnk%C3%BC+y%C3%B6netiminden+bile+g%C3%B6rd%C3%BCkleri+vefayla+teselli+buluyorlar.+Kore%E2%80%99den+ara+s%C4%B1ra+davet+al%C4%B1p+geziye+gidiyorlar.+Modern+caddelerinde+gezinirlerken+Koreli+insanlar%C4%B1n+minnet+duygular%C4%B1na+maruz+kal%C4%B1yorlar.+Geride+b%C4%B1rak%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F+yap%C4%B1lm%C4%B1%C5%9Fl%C4%B1klarla+gazilerimiz+hala+kahramanl%C4%B1kla+an%C4%B1l%C4%B1rken%2C+T%C3%BCrk+insan%C4%B1ndan+kendilerine+g%C3%B6sterilmeyen+vefas%C4%B1zl%C4%B1klara+%C3%BCz%C3%BCl%C3%BCyorlar.+Kore%E2%80%99de+g%C3%B6sterdikleri+kahramanl%C4%B1klar%C4%B1+efsane+olmu%C5%9F+Ispartal%C4%B1+gazilerimiz+bug%C3%BCn+dahi+Kore%E2%80%99ye+gidi%C5%9F+nedenlerine+y%C3%B6nelik+bir+a%C3%A7%C4%B1kl%C4%B1k+getirilmesini+beklediklerini%2C+bu+nedeni+%C3%B6%C4%9Frenemeden+%C3%B6lmek+istemediklerini+belirtiyorlarken.+%E2%80%9CBir+de+as%C4%B1l+%C3%B6%C4%9Frenmek+istedi%C4%9Fimiz+bizim+kurtard%C4%B1%C4%9F%C4%B1m%C4%B1z+Kore%2C+sava%C5%9F+sonras%C4%B1+kalk%C4%B1nm%C4%B1%C5%9F.+D%C3%BCnya%E2%80%99ya+kafa+tutar+hallere+gelmi%C5%9F%2C+adamlar+oradan+bizi+davet+ediyorlar.+Yol+param%C4%B1z%C4%B1+kar%C5%9F%C4%B1lay%C4%B1p+bizi+%C3%BClkelerinde+krallar+gibi+a%C4%9F%C4%B1rl%C4%B1yorlar.+G%C3%B6rd%C3%BCklerimiz+kar%C5%9F%C4%B1s%C4%B1nda+%C5%9Fa%C5%9Fk%C4%B1na+d%C3%B6n%C3%BCyoruz.+Y%C4%B1k%C4%B1k%2C+d%C3%B6k%C3%BCk%2C+halk%C4%B1+sefil+halde+b%C4%B1rakt%C4%B1%C4%9F%C4%B1m%C4%B1z+Kore+gitmi%C5%9F%2C+k%C4%B1sa+denilebilecek+s%C3%BCrede%2C+sihirli+el+de%C4%9Fmi%C5%9F%C3%A7esine+kalk%C4%B1nmada+%C3%B6rnek+%C3%BClkeler+aras%C4%B1na+girmi%C5%9F.+Koreliler+kendilerini+a%C5%9Fm%C4%B1%C5%9F%2C+palazlanm%C4%B1%C5%9Flar.+Biz+hala+civciviz%2C+neden+kalk%C4%B1nmay%C4%B1+ba%C5%9Faramad%C4%B1k%2C+bunu+da+%C3%B6%C4%9Frenmek+isteriz%E2%80%9D+diyorlar.+B%C4%B0Z%C4%B0M+KURTARDI%C4%9EIMIZ+KORE+PALAZLANDI+B%C4%B0Z+C%C4%B0VC%C4%B0V+KALDIK+Kore+bizim+%C3%BClkemize+%C3%A7ok+uzak+olan+bir+toprak+par%C3%A7as%C4%B1.+Bug%C3%BCnk%C3%BC+teknolojik+%C5%9Fartlarda+bile+Kore%E2%80%99ye+ula%C5%9Fman%C4%B1z+i%C3%A7in+13-+14+saatlik+bir+hava+yolculu%C4%9Fu+yapman%C4%B1z+gerekiyor.+Ama+o+toprak+par%C3%A7as%C4%B1na+konma+%C5%9Fans%C4%B1na+ula%C5%9Ft%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1zda+g%C3%B6rd%C3%BCkleriniz+kar%C5%9F%C4%B1s%C4%B1nda+dilleriniz+lal+oluyor.+Oras%C4%B1n%C4%B1n+sadece+kara+par%C3%A7as%C4%B1+olmad%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1+g%C3%B6r%C3%BCyorsunuz.+Kalk%C4%B1nm%C4%B1%C5%9F+dev+bir+%C3%BClke+size+kuca%C4%9F%C4%B1n%C4%B1+a%C3%A7%C4%B1yor.+Geni%C5%9F+caddelerinde+gezmeye%2C+yerin+yedi+kat+alt%C4%B1nda%2C+pek+%C3%A7ok+y%C3%B6ne+ayr%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F+%C3%B6r%C3%BCmcek+a%C4%9F%C4%B1+misali+%28Metrosunu%29+yeralt%C4%B1+treni+uygulamas%C4%B1n%C4%B1+g%C3%B6steriyor+size.+G%C3%B6kdelenlerini%2C+dev+al%C4%B1%C5%9F-+veri%C5%9F+merkezlerini%2C+sanayisini%2C+%C3%BCreticili%C4%9Fini%2C+kalk%C4%B1nmas%C4%B1n%C4%B1+sergiliyor+g%C3%B6ren+g%C3%B6zlere.+D%C3%BCn+bizim+kurtard%C4%B1%C4%9F%C4%B1m%C4%B1z+Kore%2C+bug%C3%BCn+gerek+turizm+a%C3%A7%C4%B1s%C4%B1ndan%2C+gerekse+ihracat+a%C3%A7%C4%B1s%C4%B1ndan+bizi+solda+s%C4%B1f%C4%B1r+b%C4%B1rakm%C4%B1%C5%9F+hallerde.+Ispartal%C4%B1+Kore+gazileri+bu+%C3%A7abuk+ve+h%C4%B1zl%C4%B1+kalk%C4%B1nmaya+%C5%9Fa%C5%9F%C4%B1r%C4%B1yorlar+D%C3%BCn+bizden+%E2%80%98Aman%E2%80%99+dileyenler%2C+bug%C3%BCn+bizi+k%C4%B1skand%C4%B1racak+hale+geldiler.+Biz+ni%C3%A7in+bunu+ba%C5%9Faramad%C4%B1k%2C+namerde+muhta%C3%A7+hallerdeyiz%2C%E2%80%9D+diyorlar.+Ve+Ispartal%C4%B1+gaziler+bu+sorular%C4%B1n%C4%B1n+cevab%C4%B1n%C4%B1+da+yine+kendileri+veriyorlar.+%E2%80%9C%C3%87%C3%BCnk%C3%BC+onlarda+birlik+var.+Ba%C5%9Fta+%C3%BClke+liderleri+olmak+%C3%BCzere+her+kesim+kemer+s%C4%B1kt%C4%B1%2C+%C3%BCretim+yapt%C4%B1+da+bu+hale+geldiler%E2%80%9D+diye+konuya+a%C3%A7%C4%B1kl%C4%B1k+getirmeye+%C3%A7al%C4%B1%C5%9F%C4%B1yorlar.+%C4%B0kinci+d%C3%BCnya+sava%C5%9F%C4%B1ndan+sonra+ge%C3%A7en+60+y%C4%B1ll%C4%B1k+s%C3%BCre+i%C3%A7indeki+en+geni%C5%9F+kapsaml%C4%B1+ve+en+%C3%B6nemli+sava%C5%9Flardan+biri+olarak+kabul+edilen+Kore+Harbi%2C+Isparta%E2%80%99dan+da+300+askerin+bulundu%C4%9Fu+T%C3%BCrk+Askeri+Birli%C4%9Fi%E2%80%99nin+de+kat%C4%B1l%C4%B1m%C4%B1yla%2C+o+g%C3%BCnk%C3%BC+%C5%9Fartlarda+3+ayl%C4%B1k+gemi+yolculu%C4%9Fuyla+sa%C4%9Flanan+ula%C5%9F%C4%B1mla%2C+Birle%C5%9Fmi%C5%9F+Milletler+Kuvvetleri%E2%80%99nin+m%C3%BCdahalesiyle+son+bulmu%C5%9Ftu.+O+g%C3%BCnk%C3%BC+kaynaklarda+belirtildi%C4%9Fine+g%C3%B6re%2C+T%C3%BCrkiye+o+zamanki+politik+%C5%9Fartlarda+Birle%C5%9Fmi%C5%9F+Milletler+Te%C5%9Fkilat%C4%B1n%C4%B1n+%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1na%2C+ABD%E2%80%99den+sonra+olumlu+cevap+veren+ilk+%C3%BClke+olmu%C5%9F+ve+bu+te%C5%9Fkilat%C4%B1n+silahl%C4%B1+kuvvetleri+emrine+4500+mevcutlu+bir+%E2%80%98Tugay+G%C3%B6rev+kuvveti%E2%80%99+tahsis+etmeyi+uygun+bulmu%C5%9F%2C+bu+askerlerin+300%2C+%C3%BCn%C3%BC+Isparta%E2%80%99dan+vatan+borcu+%C3%B6demeye+giden+o%C4%9Fullar+olu%C5%9Fturmu%C5%9Ftu.+T%C3%BCrk+askerinin+Kore%E2%80%99ye+gitmesiyle%2C+Birle%C5%9Fmi%C5%9F+Milletlere+ait+%C3%B6teki+%C3%BClke+askerleri+cepheden+%C3%A7ekilmi%C5%9F%2C+Kore%E2%80%99nin+bar%C4%B1%C5%9Fa+kavu%C5%9Fmas%C4%B1nda+naml%C4%B1+T%C3%BCrk+Tugay%C4%B1+etken+olmu%C5%9Ftu.+Isparta%E2%80%99ya%2C+bu+sava%C5%9Fta+%C5%9Fehitlerimizi+geride+b%C4%B1rakarak+gazi+olarak+d%C3%B6nebilenler%2C+bug%C3%BCn+dahi+%E2%80%9CKore%E2%80%99de+dillerini+bilmez+halde+sava%C5%9Ft%C4%B1k%2C+insanl%C4%B1k+ad%C4%B1na+pek+%C3%A7ok+T%C3%BCrk+askeri+Kore%E2%80%99de+can%C4%B1n%C4%B1+verdi.+10.000+lerce+kilometre+uzakta+bizim+ne+i%C5%9Fimiz+vard%C4%B1%E2%80%9D+diye+soruyor+olsalar+da%2C+Kore+an%C4%B1lar%C4%B1n%C4%B1+unutam%C4%B1yorlar.+Kore+tarihine+de+adlar%C4%B1n%C4%B1+%E2%80%9CKahraman+T%C3%BCrk+Askeri%E2%80%9D+olarak+yazd%C4%B1rmay%C4%B1+ba%C5%9Farm%C4%B1%C5%9F+olan+vatan+evlatlar%C4%B1m%C4%B1z%2C+Isparta%E2%80%99ya+d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Flerinde+kendilerine+%E2%80%98Koreli%E2%80%99+lakab%C4%B1n%C4%B1+tak%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F+bulmu%C5%9Flard%C4%B1.+O+g%C3%BCnden+sonra+ger%C3%A7ek+isimleri+unutulup+%E2%80%98Koreli%E2%80%99+olarak+an%C4%B1lan+gazilerimiz%2C+Kore+sava%C5%9F%C4%B1+kahr%C4%B1n%C4%B1+%C3%A7ekmi%C5%9F+olmalar%C4%B1n%C4%B1n+m%C3%BCk%C3%A2fat%C4%B1n%C4%B1%2C+Kore%E2%80%99nin+bug%C3%BCnk%C3%BC+y%C3%B6netiminden+bile+g%C3%B6rd%C3%BCkleri+vefayla+teselli+buluyorlar.+Kore%E2%80%99den+ara+s%C4%B1ra+davet+al%C4%B1p+geziye+gidiyorlar.+Modern+caddelerinde+gezinirlerken+Koreli+insanlar%C4%B1n+minnet+duygular%C4%B1na+maruz+kal%C4%B1yorlar.+Geride+b%C4%B1rak%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F+yap%C4%B1lm%C4%B1%C5%9Fl%C4%B1klarla+gazilerimiz+hala+kahramanl%C4%B1kla+an%C4%B1l%C4%B1rken%2C+T%C3%BCrk+insan%C4%B1ndan+kendilerine+g%C3%B6sterilmeyen+vefas%C4%B1zl%C4%B1klara+%C3%BCz%C3%BCl%C3%BCyorlar.+Kore%E2%80%99de+g%C3%B6sterdikleri+kahramanl%C4%B1klar%C4%B1+efsane+olmu%C5%9F+Ispartal%C4%B1+gazilerimiz+bug%C3%BCn+dahi+Kore%E2%80%99ye+gidi%C5%9F+nedenlerine+y%C3%B6nelik+bir+a%C3%A7%C4%B1kl%C4%B1k+getirilmesini+beklediklerini%2C+bu+nedeni+%C3%B6%C4%9Frenemeden+%C3%B6lmek+istemediklerini+belirtiyorlarken.+%E2%80%9CBir+de+as%C4%B1l+%C3%B6%C4%9Frenmek+istedi%C4%9Fimiz+bizim+kurtard%C4%B1%C4%9F%C4%B1m%C4%B1z+Kore%2C+sava%C5%9F+sonras%C4%B1+kalk%C4%B1nm%C4%B1%C5%9F.+D%C3%BCnya%E2%80%99ya+kafa+tutar+hallere+gelmi%C5%9F%2C+adamlar+oradan+bizi+davet+ediyorlar.+Yol+param%C4%B1z%C4%B1+kar%C5%9F%C4%B1lay%C4%B1p+bizi+%C3%BClkelerinde+krallar+gibi+a%C4%9F%C4%B1rl%C4%B1yorlar.+G%C3%B6rd%C3%BCklerimiz+kar%C5%9F%C4%B1s%C4%B1nda+%C5%9Fa%C5%9Fk%C4%B1na+d%C3%B6n%C3%BCyoruz.+Y%C4%B1k%C4%B1k%2C+d%C3%B6k%C3%BCk%2C+halk%C4%B1+sefil+halde+b%C4%B1rakt%C4%B1%C4%9F%C4%B1m%C4%B1z+Kore+gitmi%C5%9F%2C+k%C4%B1sa+denilebilecek+s%C3%BCrede%2C+sihirli+el+de%C4%9Fmi%C5%9F%C3%A7esine+kalk%C4%B1nmada+%C3%B6rnek+%C3%BClkeler+aras%C4%B1na+girmi%C5%9F.+Koreliler+kendilerini+a%C5%9Fm%C4%B1%C5%9F%2C+palazlanm%C4%B1%C5%9Flar.+Biz+hala+civciviz%2C+neden+kalk%C4%B1nmay%C4%B1+ba%C5%9Faramad%C4%B1k%2C+bunu+da+%C3%B6%C4%9Frenmek+isteriz%E2%80%9D+diyorlar.+B%C4%B0Z%C4%B0M+KURTARDI%C4%9EIMIZ+KORE+PALAZLANDI+B%C4%B0Z+C%C4%B0VC%C4%B0V+KALDIK+Kore+bizim+%C3%BClkemize+%C3%A7ok+uzak+olan+bir+toprak+par%C3%A7as%C4%B1.+Bug%C3%BCnk%C3%BC+teknolojik+%C5%9Fartlarda+bile+Kore%E2%80%99ye+ula%C5%9Fman%C4%B1z+i%C3%A7in+13-+14+saatlik+bir+hava+yolculu%C4%9Fu+yapman%C4%B1z+gerekiyor.+Ama+o+toprak+par%C3%A7as%C4%B1na+konma+%C5%9Fans%C4%B1na+ula%C5%9Ft%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1zda+g%C3%B6rd%C3%BCkleriniz+kar%C5%9F%C4%B1s%C4%B1nda+dilleriniz+lal+oluyor.+Oras%C4%B1n%C4%B1n+sadece+kara+par%C3%A7as%C4%B1+olmad%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1+g%C3%B6r%C3%BCyorsunuz.+Kalk%C4%B1nm%C4%B1%C5%9F+dev+bir+%C3%BClke+size+kuca%C4%9F%C4%B1n%C4%B1+a%C3%A7%C4%B1yor.+Geni%C5%9F+caddelerinde+gezmeye%2C+yerin+yedi+kat+alt%C4%B1nda%2C+pek+%C3%A7ok+y%C3%B6ne+ayr%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F+%C3%B6r%C3%BCmcek+a%C4%9F%C4%B1+misali+%28Metrosunu%29+yeralt%C4%B1+treni+uygulamas%C4%B1n%C4%B1+g%C3%B6steriyor+size.+G%C3%B6kdelenlerini%2C+dev+al%C4%B1%C5%9F-+veri%C5%9F+merkezlerini%2C+sanayisini%2C+%C3%BCreticili%C4%9Fini%2C+kalk%C4%B1nmas%C4%B1n%C4%B1+sergiliyor+g%C3%B6ren+g%C3%B6zlere.+D%C3%BCn+bizim+kurtard%C4%B1%C4%9F%C4%B1m%C4%B1z+Kore%2C+bug%C3%BCn+gerek+turizm+a%C3%A7%C4%B1s%C4%B1ndan%2C+gerekse+ihracat+a%C3%A7%C4%B1s%C4%B1ndan+bizi+solda+s%C4%B1f%C4%B1r+b%C4%B1rakm%C4%B1%C5%9F+hallerde.+Ispartal%C4%B1+Kore+gazileri+bu+%C3%A7abuk+ve+h%C4%B1zl%C4%B1+kalk%C4%B1nmaya+%C5%9Fa%C5%9F%C4%B1r%C4%B1yorlar+D%C3%BCn+bizden+%E2%80%98Aman%E2%80%99+dileyenler%2C+bug%C3%BCn+bizi+k%C4%B1skand%C4%B1racak+hale+geldiler.+Biz+ni%C3%A7in+bunu+ba%C5%9Faramad%C4%B1k%2C+namerde+muhta%C3%A7+hallerdeyiz%2C%E2%80%9D+diyorlar.+Ve+Ispartal%C4%B1+gaziler+bu+sorular%C4%B1n%C4%B1n+cevab%C4%B1n%C4%B1+da+yine+kendileri+veriyorlar.+%E2%80%9C%C3%87%C3%BCnk%C3%BC+onlarda+birlik+var.+Ba%C5%9Fta+%C3%BClke+liderleri+olmak+%C3%BCzere+her+kesim+kemer+s%C4%B1kt%C4%B1%2C+%C3%BCretim+yapt%C4%B1+da+bu+hale+geldiler%E2%80%9D+diye+konuya+a%C3%A7%C4%B1kl%C4%B1k+getirmeye+%C3%A7al%C4%B1%C5%9F%C4%B1yorlar.+%C4%B0kinci+d%C3%BCnya+sava%C5%9F%C4%B1ndan+sonra+ge%C3%A7en+60+y%C4%B1ll%C4%B1k+s%C3%BCre+i%C3%A7indeki+en+geni%C5%9F+kapsaml%C4%B1+ve+en+%C3%B6nemli+sava%C5%9Flardan+biri+olarak+kabul+edilen+Kore+Harbi%2C+Isparta%E2%80%99dan+da+300+askerin+bulundu%C4%9Fu+T%C3%BCrk+Askeri+Birli%C4%9Fi%E2%80%99nin+de+kat%C4%B1l%C4%B1m%C4%B1yla%2C+o+g%C3%BCnk%C3%BC+%C5%9Fartlarda+3+ayl%C4%B1k+gemi+yolculu%C4%9Fuyla+sa%C4%9Flanan+ula%C5%9F%C4%B1mla%2C+Birle%C5%9Fmi%C5%9F+Milletler+Kuvvetleri%E2%80%99nin+m%C3%BCdahalesiyle+son+bulmu%C5%9Ftu.+O+g%C3%BCnk%C3%BC+kaynaklarda+belirtildi%C4%9Fine+g%C3%B6re%2C+T%C3%BCrkiye+o+zamanki+politik+%C5%9Fartlarda+Birle%C5%9Fmi%C5%9F+Milletler+Te%C5%9Fkilat%C4%B1n%C4%B1n+%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1na%2C+ABD%E2%80%99den+sonra+olumlu+cevap+veren+ilk+%C3%BClke+olmu%C5%9F+ve+bu+te%C5%9Fkilat%C4%B1n+silahl%C4%B1+kuvvetleri+emrine+4500+mevcutlu+bir+%E2%80%98Tugay+G%C3%B6rev+kuvveti%E2%80%99+tahsis+etmeyi+uygun+bulmu%C5%9F%2C+bu+askerlerin+300%2C+%C3%BCn%C3%BC+Isparta%E2%80%99dan+vatan+borcu+%C3%B6demeye+giden+o%C4%9Fullar+olu%C5%9Fturmu%C5%9Ftu.+T%C3%BCrk+askerinin+Kore%E2%80%99ye+gitmesiyle%2C+Birle%C5%9Fmi%C5%9F+Milletlere+ait+%C3%B6teki+%C3%BClke+askerleri+cepheden+%C3%A7ekilmi%C5%9F%2C+Kore%E2%80%99nin+bar%C4%B1%C5%9Fa+kavu%C5%9Fmas%C4%B1nda+naml%C4%B1+T%C3%BCrk+Tugay%C4%B1+etken+olmu%C5%9Ftu.+Isparta%E2%80%99ya%2C+bu+sava%C5%9Fta+%C5%9Fehitlerimizi+geride+b%C4%B1rakarak+gazi+olarak+d%C3%B6nebilenler%2C+bug%C3%BCn+dahi+%E2%80%9CKore%E2%80%99de+dillerini+bilmez+halde+sava%C5%9Ft%C4%B1k%2C+insanl%C4%B1k+ad%C4%B1na+pek+%C3%A7ok+T%C3%BCrk+askeri+Kore%E2%80%99de+can%C4%B1n%C4%B1+verdi.+10.000+lerce+kilometre+uzakta+bizim+ne+i%C5%9Fimiz+vard%C4%B1%E2%80%9D+diye+soruyor+olsalar+da%2C+Kore+an%C4%B1lar%C4%B1n%C4%B1+unutam%C4%B1yorlar.+Kore+tarihine+de+adlar%C4%B1n%C4%B1+%E2%80%9CKahraman+T%C3%BCrk+Askeri%E2%80%9D+olarak+yazd%C4%B1rmay%C4%B1+ba%C5%9Farm%C4%B1%C5%9F+olan+vatan+evlatlar%C4%B1m%C4%B1z%2C+Isparta%E2%80%99ya+d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Flerinde+kendilerine+%E2%80%98Koreli%E2%80%99+lakab%C4%B1n%C4%B1+tak%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F+bulmu%C5%9Flard%C4%B1.+O+g%C3%BCnden+sonra+ger%C3%A7ek+isimleri+unutulup+%E2%80%98Koreli%E2%80%99+olarak+an%C4%B1lan+gazilerimiz%2C+Kore+sava%C5%9F%C4%B1+kahr%C4%B1n%C4%B1+%C3%A7ekmi%C5%9F+olmalar%C4%B1n%C4%B1n+m%C3%BCk%C3%A2fat%C4%B1n%C4%B1%2C+Kore%E2%80%99nin+bug%C3%BCnk%C3%BC+y%C3%B6netiminden+bile+g%C3%B6rd%C3%BCkleri+vefayla+teselli+buluyorlar.+Kore%E2%80%99den+ara+s%C4%B1ra+davet+al%C4%B1p+geziye+gidiyorlar.+Modern+caddelerinde+gezinirlerken+Koreli+insanlar%C4%B1n+minnet+duygular%C4%B1na+maruz+kal%C4%B1yorlar.+Geride+b%C4%B1rak%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F+yap%C4%B1lm%C4%B1%C5%9Fl%C4%B1klarla+gazilerimiz+hala+kahramanl%C4%B1kla+an%C4%B1l%C4%B1rken%2C+T%C3%BCrk+insan%C4%B1ndan+kendilerine+g%C3%B6sterilmeyen+vefas%C4%B1zl%C4%B1klara+%C3%BCz%C3%BCl%C3%BCyorlar.+Kore%E2%80%99de+g%C3%B6sterdikleri+kahramanl%C4%B1klar%C4%B1+efsane+olmu%C5%9F+Ispartal%C4%B1+gazilerimiz+bug%C3%BCn+dahi+Kore%E2%80%99ye+gidi%C5%9F+nedenlerine+y%C3%B6nelik+bir+a%C3%A7%C4%B1kl%C4%B1k+getirilmesini+beklediklerini%2C+bu+nedeni+%C3%B6%C4%9Frenemeden+%C3%B6lmek+istemediklerini+belirtiyorlarken.+%E2%80%9CBir+de+as%C4%B1l+%C3%B6%C4%9Frenmek+istedi%C4%9Fimiz+bizim+kurtard%C4%B1%C4%9F%C4%B1m%C4%B1z+Kore%2C+sava%C5%9F+sonras%C4%B1+kalk%C4%B1nm%C4%B1%C5%9F.+D%C3%BCnya%E2%80%99ya+kafa+tutar+hallere+gelmi%C5%9F%2C+adamlar+oradan+bizi+davet+ediyorlar.+Yol+param%C4%B1z%C4%B1+kar%C5%9F%C4%B1lay%C4%B1p+bizi+%C3%BClkelerinde+krallar+gibi+a%C4%9F%C4%B1rl%C4%B1yorlar.+G%C3%B6rd%C3%BCklerimiz+kar%C5%9F%C4%B1s%C4%B1nda+%C5%9Fa%C5%9Fk%C4%B1na+d%C3%B6n%C3%BCyoruz.+Y%C4%B1k%C4%B1k%2C+d%C3%B6k%C3%BCk%2C+halk%C4%B1+sefil+halde+b%C4%B1rakt%C4%B1%C4%9F%C4%B1m%C4%B1z+Kore+gitmi%C5%9F%2C+k%C4%B1sa+denilebilecek+s%C3%BCrede%2C+sihirli+el+de%C4%9Fmi%C5%9F%C3%A7esine+kalk%C4%B1nmada+%C3%B6rnek+%C3%BClkeler+aras%C4%B1na+girmi%C5%9F.+Koreliler+kendilerini+a%C5%9Fm%C4%B1%C5%9F%2C+palazlanm%C4%B1%C5%9Flar.+Biz+hala+civciviz%2C+neden+kalk%C4%B1nmay%C4%B1+ba%C5%9Faramad%C4%B1k%2C+bunu+da+%C3%B6%C4%9Frenmek+isteriz%E2%80%9D+diyorlar.+B%C4%B0Z%C4%B0M+KURTARDI%C4%9EIMIZ+KORE+PALAZLANDI+B%C4%B0Z+C%C4%B0VC%C4%B0V+KALDIK+Kore+bizim+%C3%BClkemize+%C3%A7ok+uzak+olan+bir+toprak+par%C3%A7as%C4%B1.+Bug%C3%BCnk%C3%BC+teknolojik+%C5%9Fartlarda+bile+Kore%E2%80%99ye+ula%C5%9Fman%C4%B1z+i%C3%A7in+13-+14+saatlik+bir+hava+yolculu%C4%9Fu+yapman%C4%B1z+gerekiyor.+Ama+o+toprak+par%C3%A7as%C4%B1na+konma+%C5%9Fans%C4%B1na+ula%C5%9Ft%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1zda+g%C3%B6rd%C3%BCkleriniz+kar%C5%9F%C4%B1s%C4%B1nda+dilleriniz+lal+oluyor.+Oras%C4%B1n%C4%B1n+sadece+kara+par%C3%A7as%C4%B1+olmad%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1+g%C3%B6r%C3%BCyorsunuz.+Kalk%C4%B1nm%C4%B1%C5%9F+dev+bir+%C3%BClke+size+kuca%C4%9F%C4%B1n%C4%B1+a%C3%A7%C4%B1yor.+Geni%C5%9F+caddelerinde+gezmeye%2C+yerin+yedi+kat+alt%C4%B1nda%2C+pek+%C3%A7ok+y%C3%B6ne+ayr%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F+%C3%B6r%C3%BCmcek+a%C4%9F%C4%B1+misali+%28Metrosunu%29+yeralt%C4%B1+treni+uygulamas%C4%B1n%C4%B1+g%C3%B6steriyor+size.+G%C3%B6kdelenlerini%2C+dev+al%C4%B1%C5%9F-+veri%C5%9F+merkezlerini%2C+sanayisini%2C+%C3%BCreticili%C4%9Fini%2C+kalk%C4%B1nmas%C4%B1n%C4%B1+sergiliyor+g%C3%B6ren+g%C3%B6zlere.+D%C3%BCn+bizim+kurtard%C4%B1%C4%9F%C4%B1m%C4%B1z+Kore%2C+bug%C3%BCn+gerek+turizm+a%C3%A7%C4%B1s%C4%B1ndan%2C+gerekse+ihracat+a%C3%A7%C4%B1s%C4%B1ndan+bizi+solda+s%C4%B1f%C4%B1r+b%C4%B1rakm%C4%B1%C5%9F+hallerde.+Ispartal%C4%B1+Kore+gazileri+bu+%C3%A7abuk+ve+h%C4%B1zl%C4%B1+kalk%C4%B1nmaya+%C5%9Fa%C5%9F%C4%B1r%C4%B1yorlar+D%C3%BCn+bizden+%E2%80%98Aman%E2%80%99+dileyenler%2C+bug%C3%BCn+bizi+k%C4%B1skand%C4%B1racak+hale+geldiler.+Biz+ni%C3%A7in+bunu+ba%C5%9Faramad%C4%B1k%2C+namerde+muhta%C3%A7+hallerdeyiz%2C%E2%80%9D+diyorlar.+Ve+Ispartal%C4%B1+gaziler+bu+sorular%C4%B1n%C4%B1n+cevab%C4%B1n%C4%B1+da+yine+kendileri+veriyorlar.+%E2%80%9C%C3%87%C3%BCnk%C3%BC+onlarda+birlik+var.+Ba%C5%9Fta+%C3%BClke+liderleri+olmak+%C3%BCzere+her+kesim+kemer+s%C4%B1kt%C4%B1%2C+%C3%BCretim+yapt%C4%B1+da+bu+hale+geldiler%E2%80%9D+diye+konuya+a%C3%A7%C4%B1kl%C4%B1k+getirmeye+%C3%A7al%C4%B1%C5%9F%C4%B1yorlar.+%C4%B0kinci+d%C3%BCnya+sava%C5%9F%C4%B1ndan+sonra+ge%C3%A7en+60+y%C4%B1ll%C4%B1k+s%C3%BCre+i%C3%A7indeki+en+geni%C5%9F+kapsaml%C4%B1+ve+en+%C3%B6nemli+sava%C5%9Flardan+biri+olarak+kabul+edilen+Kore+Harbi%2C+Isparta%E2%80%99dan+da+300+askerin+bulundu%C4%9Fu+T%C3%BCrk+Askeri+Birli%C4%9Fi%E2%80%99nin+de+kat%C4%B1l%C4%B1m%C4%B1yla%2C+o+g%C3%BCnk%C3%BC+%C5%9Fartlarda+3+ayl%C4%B1k+gemi+yolculu%C4%9Fuyla+sa%C4%9Flanan+ula%C5%9F%C4%B1mla%2C+Birle%C5%9Fmi%C5%9F+Milletler+Kuvvetleri%E2%80%99nin+m%C3%BCdahalesiyle+son+bulmu%C5%9Ftu.+O+g%C3%BCnk%C3%BC+kaynaklarda+belirtildi%C4%9Fine+g%C3%B6re%2C+T%C3%BCrkiye+o+zamanki+politik+%C5%9Fartlarda+Birle%C5%9Fmi%C5%9F+Milletler+Te%C5%9Fkilat%C4%B1n%C4%B1n+%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1na%2C+ABD%E2%80%99den+sonra+olumlu+cevap+veren+ilk+%C3%BClke+olmu%C5%9F+ve+bu+te%C5%9Fkilat%C4%B1n+silahl%C4%B1+kuvvetleri+emrine+4500+mevcutlu+bir+%E2%80%98Tugay+G%C3%B6rev+kuvveti%E2%80%99+tahsis+etmeyi+uygun+bulmu%C5%9F%2C+bu+askerlerin+300%2C+%C3%BCn%C3%BC+Isparta%E2%80%99dan+vatan+borcu+%C3%B6demeye+giden+o%C4%9Fullar+olu%C5%9Fturmu%C5%9Ftu.+T%C3%BCrk+askerinin+Kore%E2%80%99ye+gitmesiyle%2C+Birle%C5%9Fmi%C5%9F+Milletlere+ait+%C3%B6teki+%C3%BClke+askerleri+cepheden+%C3%A7ekilmi%C5%9F%2C+Kore%E2%80%99nin+bar%C4%B1%C5%9Fa+kavu%C5%9Fmas%C4%B1nda+naml%C4%B1+T%C3%BCrk+Tugay%C4%B1+etken+olmu%C5%9Ftu.+Isparta%E2%80%99ya%2C+bu+sava%C5%9Fta+%C5%9Fehitlerimizi+geride+b%C4%B1rakarak+gazi+olarak+d%C3%B6nebilenler%2C+bug%C3%BCn+dahi+%E2%80%9CKore%E2%80%99de+dillerini+bilmez+halde+sava%C5%9Ft%C4%B1k%2C+insanl%C4%B1k+ad%C4%B1na+pek+%C3%A7ok+T%C3%BCrk+askeri+Kore%E2%80%99de+can%C4%B1n%C4%B1+verdi.+10.000+lerce+kilometre+uzakta+bizim+ne+i%C5%9Fimiz+vard%C4%B1%E2%80%9D+diye+soruyor+olsalar+da%2C+Kore+an%C4%B1lar%C4%B1n%C4%B1+unutam%C4%B1yorlar.+Kore+tarihine+de+adlar%C4%B1n%C4%B1+%E2%80%9CKahraman+T%C3%BCrk+Askeri%E2%80%9D+olarak+yazd%C4%B1rmay%C4%B1+ba%C5%9Farm%C4%B1%C5%9F+olan+vatan+evlatlar%C4%B1m%C4%B1z%2C+Isparta%E2%80%99ya+d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Flerinde+kendilerine+%E2%80%98Koreli%E2%80%99+lakab%C4%B1n%C4%B1+tak%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F+bulmu%C5%9Flard%C4%B1.+O+g%C3%BCnden+sonra+ger%C3%A7ek+isimleri+unutulup+%E2%80%98Koreli%E2%80%99+olarak+an%C4%B1lan+gazilerimiz%2C+Kore+sava%C5%9F%C4%B1+kahr%C4%B1n%C4%B1+%C3%A7ekmi%C5%9F+olmalar%C4%B1n%C4%B1n+m%C3%BCk%C3%A2fat%C4%B1n%C4%B1%2C+Kore%E2%80%99nin+bug%C3%BCnk%C3%BC+y%C3%B6netiminden+bile+g%C3%B6rd%C3%BCkleri+vefayla+teselli+buluyorlar.+Kore%E2%80%99den+ara+s%C4%B1ra+davet+al%C4%B1p+geziye+gidiyorlar.+Modern+caddelerinde+gezinirlerken+Koreli+insanlar%C4%B1n+minnet+duygular%C4%B1na+maruz+kal%C4%B1yorlar.+Geride+b%C4%B1rak%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F+yap%C4%B1lm%C4%B1%C5%9Fl%C4%B1klarla+gazilerimiz+hala+kahramanl%C4%B1kla+an%C4%B1l%C4%B1rken%2C+T%C3%BCrk+insan%C4%B1ndan+kendilerine+g%C3%B6sterilmeyen+vefas%C4%B1zl%C4%B1klara+%C3%BCz%C3%BCl%C3%BCyorlar.+Kore%E2%80%99de+g%C3%B6sterdikleri+kahramanl%C4%B1klar%C4%B1+efsane+olmu%C5%9F+Ispartal%C4%B1+gazilerimiz+bug%C3%BCn+dahi+Kore%E2%80%99ye+gidi%C5%9F+nedenlerine+y%C3%B6nelik+bir+a%C3%A7%C4%B1kl%C4%B1k+getirilmesini+beklediklerini%2C+bu+nedeni+%C3%B6%C4%9Frenemeden+%C3%B6lmek+istemediklerini+belirtiyorlarken.+%E2%80%9CBir+de+as%C4%B1l+%C3%B6%C4%9Frenmek+istedi%C4%9Fimiz+bizim+kurtard%C4%B1%C4%9F%C4%B1m%C4%B1z+Kore%2C+sava%C5%9F+sonras%C4%B1+kalk%C4%B1nm%C4%B1%C5%9F.+D%C3%BCnya%E2%80%99ya+kafa+tutar+hallere+gelmi%C5%9F%2C+adamlar+oradan+bizi+davet+ediyorlar.+Yol+param%C4%B1z%C4%B1+kar%C5%9F%C4%B1lay%C4%B1p+bizi+%C3%BClkelerinde+krallar+gibi+a%C4%9F%C4%B1rl%C4%B1yorlar.+G%C3%B6rd%C3%BCklerimiz+kar%C5%9F%C4%B1s%C4%B1nda+%C5%9Fa%C5%9Fk%C4%B1na+d%C3%B6n%C3%BCyoruz.+Y%C4%B1k%C4%B1k%2C+d%C3%B6k%C3%BCk%2C+halk%C4%B1+sefil+halde+b%C4%B1rakt%C4%B1%C4%9F%C4%B1m%C4%B1z+Kore+gitmi%C5%9F%2C+k%C4%B1sa+denilebilecek+s%C3%BCrede%2C+sihirli+el+de%C4%9Fmi%C5%9F%C3%A7esine+kalk%C4%B1nmada+%C3%B6rnek+%C3%BClkeler+aras%C4%B1na+girmi%C5%9F.+Koreliler+kendilerini+a%C5%9Fm%C4%B1%C5%9F%2C+palazlanm%C4%B1%C5%9Flar.+Biz+hala+civciviz%2C+neden+kalk%C4%B1nmay%C4%B1+ba%C5%9Faramad%C4%B1k%2C+bunu+da+%C3%B6%C4%9Frenmek+isteriz%E2%80%9D+diyorlar.+B%C4%B0Z%C4%B0M+KURTARDI%C4%9EIMIZ+KORE+PALAZLANDI+B%C4%B0Z+C%C4%B0VC%C4%B0V+KALDIK+Kore+bizim+%C3%BClkemize+%C3%A7ok+uzak+olan+bir+toprak+par%C3%A7as%C4%B1.+Bug%C3%BCnk%C3%BC+teknolojik+%C5%9Fartlarda+bile+Kore%E2%80%99ye+ula%C5%9Fman%C4%B1z+i%C3%A7in+13-+14+saatlik+bir+hava+yolculu%C4%9Fu+yapman%C4%B1z+gerekiyor.+Ama+o+toprak+par%C3%A7as%C4%B1na+konma+%C5%9Fans%C4%B1na+ula%C5%9Ft%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1zda+g%C3%B6rd%C3%BCkleriniz+kar%C5%9F%C4%B1s%C4%B1nda+dilleriniz+lal+oluyor.+Oras%C4%B1n%C4%B1n+sadece+kara+par%C3%A7as%C4%B1+olmad%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1+g%C3%B6r%C3%BCyorsunuz.+Kalk%C4%B1nm%C4%B1%C5%9F+dev+bir+%C3%BClke+size+kuca%C4%9F%C4%B1n%C4%B1+a%C3%A7%C4%B1yor.+Geni%C5%9F+caddelerinde+gezmeye%2C+yerin+yedi+kat+alt%C4%B1nda%2C+pek+%C3%A7ok+y%C3%B6ne+ayr%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F+%C3%B6r%C3%BCmcek+a%C4%9F%C4%B1+misali+%28Metrosunu%29+yeralt%C4%B1+treni+uygulamas%C4%B1n%C4%B1+g%C3%B6steriyor+size.+G%C3%B6kdelenlerini%2C+dev+al%C4%B1%C5%9F-+veri%C5%9F+merkezlerini%2C+sanayisini%2C+%C3%BCreticili%C4%9Fini%2C+kalk%C4%B1nmas%C4%B1n%C4%B1+sergiliyor+g%C3%B6ren+g%C3%B6zlere.+D%C3%BCn+bizim+kurtard%C4%B1%C4%9F%C4%B1m%C4%B1z+Kore%2C+bug%C3%BCn+gerek+turizm+a%C3%A7%C4%B1s%C4%B1ndan%2C+gerekse+ihracat+a%C3%A7%C4%B1s%C4%B1ndan+bizi+solda+s%C4%B1f%C4%B1r+b%C4%B1rakm%C4%B1%C5%9F+hallerde.+Ispartal%C4%B1+Kore+gazileri+bu+%C3%A7abuk+ve+h%C4%B1zl%C4%B1+kalk%C4%B1nmaya+%C5%9Fa%C5%9F%C4%B1r%C4%B1yorlar+D%C3%BCn+bizden+%E2%80%98Aman%E2%80%99+dileyenler%2C+bug%C3%BCn+bizi+k%C4%B1skand%C4%B1racak+hale+geldiler.+Biz+ni%C3%A7in+bunu+ba%C5%9Faramad%C4%B1k%2C+namerde+muhta%C3%A7+hallerdeyiz%2C%E2%80%9D+diyorlar.+Ve+Ispartal%C4%B1+gaziler+bu+sorular%C4%B1n%C4%B1n+cevab%C4%B1n%C4%B1+da+yine+kendileri+veriyorlar.+%E2%80%9C%C3%87%C3%BCnk%C3%BC+onlarda+birlik+var.+Ba%C5%9Fta+%C3%BClke+liderleri+olmak+%C3%BCzere+her+kesim+kemer+s%C4%B1kt%C4%B1%2C+%C3%BCretim+yapt%C4%B1+da+bu+hale+geldiler%E2%80%9D+diye+konuya+a%C3%A7%C4%B1kl%C4%B1k+getirmeye+%C3%A7al%C4%B1%C5%9F%C4%B1yorlar.+%C4%B0kinci+d%C3%BCnya+sava%C5%9F%C4%B1ndan+sonra+ge%C3%A7en+60+y%C4%B1ll%C4%B1k+s%C3%BCre+i%C3%A7indeki+en+geni%C5%9F+kapsaml%C4%B1+ve+en+%C3%B6nemli+sava%C5%9Flardan+biri+olarak+kabul+edilen+Kore+Harbi%2C+Isparta%E2%80%99dan+da+300+askerin+bulundu%C4%9Fu+T%C3%BCrk+Askeri+Birli%C4%9Fi%E2%80%99nin+de+kat%C4%B1l%C4%B1m%C4%B1yla%2C+o+g%C3%BCnk%C3%BC+%C5%9Fartlarda+3+ayl%C4%B1k+gemi+yolculu%C4%9Fuyla+sa%C4%9Flanan+ula%C5%9F%C4%B1mla%2C+Birle%C5%9Fmi%C5%9F+Milletler+Kuvvetleri%E2%80%99nin+m%C3%BCdahalesiyle+son+bulmu%C5%9Ftu.+O+g%C3%BCnk%C3%BC+kaynaklarda+belirtildi%C4%9Fine+g%C3%B6re%2C+T%C3%BCrkiye+o+zamanki+politik+%C5%9Fartlarda+Birle%C5%9Fmi%C5%9F+Milletler+Te%C5%9Fkilat%C4%B1n%C4%B1n+%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1na%2C+ABD%E2%80%99den+sonra+olumlu+cevap+veren+ilk+%C3%BClke+olmu%C5%9F+ve+bu+te%C5%9Fkilat%C4%B1n+silahl%C4%B1+kuvvetleri+emrine+4500+mevcutlu+bir+%E2%80%98Tugay+G%C3%B6rev+kuvveti%E2%80%99+tahsis+etmeyi+uygun+bulmu%C5%9F%2C+bu+askerlerin+300%2C+%C3%BCn%C3%BC+Isparta%E2%80%99dan+vatan+borcu+%C3%B6demeye+giden+o%C4%9Fullar+olu%C5%9Fturmu%C5%9Ftu.+T%C3%BCrk+askerinin+Kore%E2%80%99ye+gitmesiyle%2C+Birle%C5%9Fmi%C5%9F+Milletlere+ait+%C3%B6teki+%C3%BClke+askerleri+cepheden+%C3%A7ekilmi%C5%9F%2C+Kore%E2%80%99nin+bar%C4%B1%C5%9Fa+kavu%C5%9Fmas%C4%B1nda+naml%C4%B1+T%C3%BCrk+Tugay%C4%B1+etken+olmu%C5%9Ftu.+Isparta%E2%80%99ya%2C+bu+sava%C5%9Fta+%C5%9Fehitlerimizi+geride+b%C4%B1rakarak+gazi+olarak+d%C3%B6nebilenler%2C+bug%C3%BCn+dahi+%E2%80%9CKore%E2%80%99de+dillerini+bilmez+halde+sava%C5%9Ft%C4%B1k%2C+insanl%C4%B1k+ad%C4%B1na+pek+%C3%A7ok+T%C3%BCrk+askeri+Kore%E2%80%99de+can%C4%B1n%C4%B1+verdi.+10.000+lerce+kilometre+uzakta+bizim+ne+i%C5%9Fimiz+vard%C4%B1%E2%80%9D+diye+soruyor+olsalar+da%2C+Kore+an%C4%B1lar%C4%B1n%C4%B1+unutam%C4%B1yorlar.+Kore+tarihine+de+adlar%C4%B1n%C4%B1+%E2%80%9CKahraman+T%C3%BCrk+Askeri%E2%80%9D+olarak+yazd%C4%B1rmay%C4%B1+ba%C5%9Farm%C4%B1%C5%9F+olan+vatan+evlatlar%C4%B1m%C4%B1z%2C+Isparta%E2%80%99ya+d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Flerinde+kendilerine+%E2%80%98Koreli%E2%80%99+lakab%C4%B1n%C4%B1+tak%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F+bulmu%C5%9Flard%C4%B1.+O+g%C3%BCnden+sonra+ger%C3%A7ek+isimleri+unutulup+%E2%80%98Koreli%E2%80%99+olarak+an%C4%B1lan+gazilerimiz%2C+Kore+sava%C5%9F%C4%B1+kahr%C4%B1n%C4%B1+%C3%A7ekmi%C5%9F+olmalar%C4%B1n%C4%B1n+m%C3%BCk%C3%A2fat%C4%B1n%C4%B1%2C+Kore%E2%80%99nin+bug%C3%BCnk%C3%BC+y%C3%B6netiminden+bile+g%C3%B6rd%C3%BCkleri+vefayla+teselli+buluyorlar.+Kore%E2%80%99den+ara+s%C4%B1ra+davet+al%C4%B1p+geziye+gidiyorlar.+Modern+caddelerinde+gezinirlerken+Koreli+insanlar%C4%B1n+minnet+duygular%C4%B1na+maruz+kal%C4%B1yorlar.+Geride+b%C4%B1rak%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F+yap%C4%B1lm%C4%B1%C5%9Fl%C4%B1klarla+gazilerimiz+hala+kahramanl%C4%B1kla+an%C4%B1l%C4%B1rken%2C+T%C3%BCrk+insan%C4%B1ndan+kendilerine+g%C3%B6sterilmeyen+vefas%C4%B1zl%C4%B1klara+%C3%BCz%C3%BCl%C3%BCyorlar.+Kore%E2%80%99de+g%C3%B6sterdikleri+kahramanl%C4%B1klar%C4%B1+efsane+olmu%C5%9F+Ispartal%C4%B1+gazilerimiz+bug%C3%BCn+dahi+Kore%E2%80%99ye+gidi%C5%9F+nedenlerine+y%C3%B6nelik+bir+a%C3%A7%C4%B1kl%C4%B1k+getirilmesini+beklediklerini%2C+bu+nedeni+%C3%B6%C4%9Frenemeden+%C3%B6lmek+istemediklerini+belirtiyorlarken.+%E2%80%9CBir+de+as%C4%B1l+%C3%B6%C4%9Frenmek+istedi%C4%9Fimiz+bizim+kurtard%C4%B1%C4%9F%C4%B1m%C4%B1z+Kore%2C+sava%C5%9F+sonras%C4%B1+kalk%C4%B1nm%C4%B1%C5%9F.+D%C3%BCnya%E2%80%99ya+kafa+tutar+hallere+gelmi%C5%9F%2C+adamlar+oradan+bizi+davet+ediyorlar.+Yol+param%C4%B1z%C4%B1+kar%C5%9F%C4%B1lay%C4%B1p+bizi+%C3%BClkelerinde+krallar+gibi+a%C4%9F%C4%B1rl%C4%B1yorlar.+G%C3%B6rd%C3%BCklerimiz+kar%C5%9F%C4%B1s%C4%B1nda+%C5%9Fa%C5%9Fk%C4%B1na+d%C3%B6n%C3%BCyoruz.+Y%C4%B1k%C4%B1k%2C+d%C3%B6k%C3%BCk%2C+halk%C4%B1+sefil+halde+b%C4%B1rakt%C4%B1%C4%9F%C4%B1m%C4%B1z+Kore+gitmi%C5%9F%2C+k%C4%B1sa+denilebilecek+s%C3%BCrede%2C+sihirli+el+de%C4%9Fmi%C5%9F%C3%A7esine+kalk%C4%B1nmada+%C3%B6rnek+%C3%BClkeler+aras%C4%B1na+girmi%C5%9F.+Koreliler+kendilerini+a%C5%9Fm%C4%B1%C5%9F%2C+palazlanm%C4%B1%C5%9Flar.+Biz+hala+civciviz%2C+neden+kalk%C4%B1nmay%C4%B1+ba%C5%9Faramad%C4%B1k%2C+bunu+da+%C3%B6%C4%9Frenmek+isteriz%E2%80%9D+diyorlar.+B%C4%B0Z%C4%B0M+KURTARDI%C4%9EIMIZ+KORE+PALAZLANDI+B%C4%B0Z+C%C4%B0VC%C4%B0V+KALDIK+Kore+bizim+%C3%BClkemize+%C3%A7ok+uzak+olan+bir+toprak+par%C3%A7as%C4%B1.+Bug%C3%BCnk%C3%BC+teknolojik+%C5%9Fartlarda+bile+Kore%E2%80%99ye+ula%C5%9Fman%C4%B1z+i%C3%A7in+13-+14+saatlik+bir+hava+yolculu%C4%9Fu+yapman%C4%B1z+gerekiyor.+Ama+o+toprak+par%C3%A7as%C4%B1na+konma+%C5%9Fans%C4%B1na+ula%C5%9Ft%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1zda+g%C3%B6rd%C3%BCkleriniz+kar%C5%9F%C4%B1s%C4%B1nda+dilleriniz+lal+oluyor.+Oras%C4%B1n%C4%B1n+sadece+kara+par%C3%A7as%C4%B1+olmad%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1+g%C3%B6r%C3%BCyorsunuz.+Kalk%C4%B1nm%C4%B1%C5%9F+dev+bir+%C3%BClke+size+kuca%C4%9F%C4%B1n%C4%B1+a%C3%A7%C4%B1yor.+Geni%C5%9F+caddelerinde+gezmeye%2C+yerin+yedi+kat+alt%C4%B1nda%2C+pek+%C3%A7ok+y%C3%B6ne+ayr%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F+%C3%B6r%C3%BCmcek+a%C4%9F%C4%B1+misali+%28Metrosunu%29+yeralt%C4%B1+treni+uygulamas%C4%B1n%C4%B1+g%C3%B6steriyor+size.+G%C3%B6kdelenlerini%2C+dev+al%C4%B1%C5%9F-+veri%C5%9F+merkezlerini%2C+sanayisini%2C+%C3%BCreticili%C4%9Fini%2C+kalk%C4%B1nmas%C4%B1n%C4%B1+sergiliyor+g%C3%B6ren+g%C3%B6zlere.+D%C3%BCn+bizim+kurtard%C4%B1%C4%9F%C4%B1m%C4%B1z+Kore%2C+bug%C3%BCn+gerek+turizm+a%C3%A7%C4%B1s%C4%B1ndan%2C+gerekse+ihracat+a%C3%A7%C4%B1s%C4%B1ndan+bizi+solda+s%C4%B1f%C4%B1r+b%C4%B1rakm%C4%B1%C5%9F+hallerde.+Ispartal%C4%B1+Kore+gazileri+bu+%C3%A7abuk+ve+h%C4%B1zl%C4%B1+kalk%C4%B1nmaya+%C5%9Fa%C5%9F%C4%B1r%C4%B1yorlar+D%C3%BCn+bizden+%E2%80%98Aman%E2%80%99+dileyenler%2C+bug%C3%BCn+bizi+k%C4%B1skand%C4%B1racak+hale+geldiler.+Biz+ni%C3%A7in+bunu+ba%C5%9Faramad%C4%B1k%2C+namerde+muhta%C3%A7+hallerdeyiz%2C%E2%80%9D+diyorlar.+Ve+Ispartal%C4%B1+gaziler+bu+sorular%C4%B1n%C4%B1n+cevab%C4%B1n%C4%B1+da+yine+kendileri+veriyorlar.+%E2%80%9C%C3%87%C3%BCnk%C3%BC+onlarda+birlik+var.+Ba%C5%9Fta+%C3%BClke+liderleri+olmak+%C3%BCzere+her+kesim+kemer+s%C4%B1kt%C4%B1%2C+%C3%BCretim+yapt%C4%B1+da+bu+hale+geldiler%E2%80%9D+diye+konuya+a%C3%A7%C4%B1kl%C4%B1k+getirmeye+%C3%A7al%C4%B1%C5%9F%C4%B1yorlar.+%C4%B0kinci+d%C3%BCnya+sava%C5%9F%C4%B1ndan+sonra+ge%C3%A7en+60+y%C4%B1ll%C4%B1k+s%C3%BCre+i%C3%A7indeki+en+geni%C5%9F+kapsaml%C4%B1+ve+en+%C3%B6nemli+sava%C5%9Flardan+biri+olarak+kabul+edilen+Kore+Harbi%2C+Isparta%E2%80%99dan+da+300+askerin+bulundu%C4%9Fu+T%C3%BCrk+Askeri+Birli%C4%9Fi%E2%80%99nin+de+kat%C4%B1l%C4%B1m%C4%B1yla%2C+o+g%C3%BCnk%C3%BC+%C5%9Fartlarda+3+ayl%C4%B1k+gemi+yolculu%C4%9Fuyla+sa%C4%9Flanan+ula%C5%9F%C4%B1mla%2C+Birle%C5%9Fmi%C5%9F+Milletler+Kuvvetleri%E2%80%99nin+m%C3%BCdahalesiyle+son+bulmu%C5%9Ftu.+O+g%C3%BCnk%C3%BC+kaynaklarda+belirtildi%C4%9Fine+g%C3%B6re%2C+T%C3%BCrkiye+o+zamanki+politik+%C5%9Fartlarda+Birle%C5%9Fmi%C5%9F+Milletler+Te%C5%9Fkilat%C4%B1n%C4%B1n+%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1na%2C+ABD%E2%80%99den+sonra+olumlu+cevap+veren+ilk+%C3%BClke+olmu%C5%9F+ve+bu+te%C5%9Fkilat%C4%B1n+silahl%C4%B1+kuvvetleri+emrine+4500+mevcutlu+bir+%E2%80%98Tugay+G%C3%B6rev+kuvveti%E2%80%99+tahsis+etmeyi+uygun+bulmu%C5%9F%2C+bu+askerlerin+300%2C+%C3%BCn%C3%BC+Isparta%E2%80%99dan+vatan+borcu+%C3%B6demeye+giden+o%C4%9Fullar+olu%C5%9Fturmu%C5%9Ftu.+T%C3%BCrk+askerinin+Kore%E2%80%99ye+gitmesiyle%2C+Birle%C5%9Fmi%C5%9F+Milletlere+ait+%C3%B6teki+%C3%BClke+askerleri+cepheden+%C3%A7ekilmi%C5%9F%2C+Kore%E2%80%99nin+bar%C4%B1%C5%9Fa+kavu%C5%9Fmas%C4%B1nda+naml%C4%B1+T%C3%BCrk+Tugay%C4%B1+etken+olmu%C5%9Ftu.+Isparta%E2%80%99ya%2C+bu+sava%C5%9Fta+%C5%9Fehitlerimizi+geride+b%C4%B1rakarak+gazi+olarak+d%C3%B6nebilenler%2C+bug%C3%BCn+dahi+%E2%80%9CKore%E2%80%99de+dillerini+bilmez+halde+sava%C5%9Ft%C4%B1k%2C+insanl%C4%B1k+ad%C4%B1na+pek+%C3%A7ok+T%C3%BCrk+askeri+Kore%E2%80%99de+can%C4%B1n%C4%B1+verdi.+10.000+lerce+kilometre+uzakta+bizim+ne+i%C5%9Fimiz+vard%C4%B1%E2%80%9D+diye+soruyor+olsalar+da%2C+Kore+an%C4%B1lar%C4%B1n%C4%B1+unutam%C4%B1yorlar.+Kore+tarihine+de+adlar%C4%B1n%C4%B1+%E2%80%9CKahraman+T%C3%BCrk+Askeri%E2%80%9D+olarak+yazd%C4%B1rmay%C4%B1+ba%C5%9Farm%C4%B1%C5%9F+olan+vatan+evlatlar%C4%B1m%C4%B1z%2C+Isparta%E2%80%99ya+d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Flerinde+kendilerine+%E2%80%98Koreli%E2%80%99+lakab%C4%B1n%C4%B1+tak%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F+bulmu%C5%9Flard%C4%B1.+O+g%C3%BCnden+sonra+ger%C3%A7ek+isimleri+unutulup+%E2%80%98Koreli%E2%80%99+olarak+an%C4%B1lan+gazilerimiz%2C+Kore+sava%C5%9F%C4%B1+kahr%C4%B1n%C4%B1+%C3%A7ekmi%C5%9F+olmalar%C4%B1n%C4%B1n+m%C3%BCk%C3%A2fat%C4%B1n%C4%B1%2C+Kore%E2%80%99nin+bug%C3%BCnk%C3%BC+y%C3%B6netiminden+bile+g%C3%B6rd%C3%BCkleri+vefayla+teselli+buluyorlar.+Kore%E2%80%99den+ara+s%C4%B1ra+davet+al%C4%B1p+geziye+gidiyorlar.+Modern+caddelerinde+gezinirlerken+Koreli+insanlar%C4%B1n+minnet+duygular%C4%B1na+maruz+kal%C4%B1yorlar.+Geride+b%C4%B1rak%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F+yap%C4%B1lm%C4%B1%C5%9Fl%C4%B1klarla+gazilerimiz+hala+kahramanl%C4%B1kla+an%C4%B1l%C4%B1rken%2C+T%C3%BCrk+insan%C4%B1ndan+kendilerine+g%C3%B6sterilmeyen+vefas%C4%B1zl%C4%B1klara+%C3%BCz%C3%BCl%C3%BCyorlar.+Kore%E2%80%99de+g%C3%B6sterdikleri+kahramanl%C4%B1klar%C4%B1+efsane+olmu%C5%9F+Ispartal%C4%B1+gazilerimiz+bug%C3%BCn+dahi+Kore%E2%80%99ye+gidi%C5%9F+nedenlerine+y%C3%B6nelik+bir+a%C3%A7%C4%B1kl%C4%B1k+getirilmesini+beklediklerini%2C+bu+nedeni+%C3%B6%C4%9Frenemeden+%C3%B6lmek+istemediklerini+belirtiyorlarken.+%E2%80%9CBir+de+as%C4%B1l+%C3%B6%C4%9Frenmek+istedi%C4%9Fimiz+bizim+kurtard%C4%B1%C4%9F%C4%B1m%C4%B1z+Kore%2C+sava%C5%9F+sonras%C4%B1+kalk%C4%B1nm%C4%B1%C5%9F.+D%C3%BCnya%E2%80%99ya+kafa+tutar+hallere+gelmi%C5%9F%2C+adamlar+oradan+bizi+davet+ediyorlar.+Yol+param%C4%B1z%C4%B1+kar%C5%9F%C4%B1lay%C4%B1p+bizi+%C3%BClkelerinde+krallar+gibi+a%C4%9F%C4%B1rl%C4%B1yorlar.+G%C3%B6rd%C3%BCklerimiz+kar%C5%9F%C4%B1s%C4%B1nda+%C5%9Fa%C5%9Fk%C4%B1na+d%C3%B6n%C3%BCyoruz.+Y%C4%B1k%C4%B1k%2C+d%C3%B6k%C3%BCk%2C+halk%C4%B1+sefil+halde+b%C4%B1rakt%C4%B1%C4%9F%C4%B1m%C4%B1z+Kore+gitmi%C5%9F%2C+k%C4%B1sa+denilebilecek+s%C3%BCrede%2C+sihirli+el+de%C4%9Fmi%C5%9F%C3%A7esine+kalk%C4%B1nmada+%C3%B6rnek+%C3%BClkeler+aras%C4%B1na+girmi%C5%9F.+Koreliler+kendilerini+a%C5%9Fm%C4%B1%C5%9F%2C+palazlanm%C4%B1%C5%9Flar.+Biz+hala+civciviz%2C+neden+kalk%C4%B1nmay%C4%B1+ba%C5%9Faramad%C4%B1k%2C+bunu+da+%C3%B6%C4%9Frenmek+isteriz%E2%80%9D+diyorlar.+]}

ESSELAMUÂLEYKUM VERAHMETULLAHİ VEBEREKATUHU
Rahman Ve Rahiym Olan ALLAHIM Adıyla.
سْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم
RABBİM Cuma hürmetine,
amellerimize İhlas, gönlümüze Huzur, hastalıklarımıza Şifa nasip eylesin. Hayatımızın en hayırlı anında, kendisine layık kul, Efendimiz sallallahu aleyhi veselleme layık ümmet eylesin.Şuurlu, Esmayı seyre dalıp, RABBİNE teslim olan kullarından eylesin.
Ya RABBİ…!
Huzuruna ulaşan ve en güzeliyle kabul ettiğin dualar hürmetine; şu aciz,
şu biçare şu günahkar dillerinde Sana yönelttiği duaları kabul buyur en
güzeliyle.
Ya RABBİ…!…Huzuruna gelecek yüzümüz yok biliyoruz. Huzurunda yüzümüz karadan daha
kara. Günahlar, isyanlar, maddiyat bizleri sarmakta. Huzuruna geldik olmayan
yüzümüzle.
Senden af diliyor, af dileniyoruz ya RABBİ…!
Yüce RABBİMİZ!..
Ey Rahmeti bol, Mağfiret ve İhsanı sonsuz olan RABBİMİZ,
bize İslâm gibi bir Din, Kur’an gibi bir kitap ihsan ettin. Sana sonsuz şükürler olsun. Bizi hidayetinden inayetinden ayırma YA RABBi.

Devamını oku...
Şu anda 2204 konuk çevrimiçi

Koreliler Kavuştu
Ayfer AYTAÇ tarafından yazıldı.   
Cumartesi, 28 Nisan 2018 19:37

BARIŞ GÜVERCİNLERİ NİHAYET KALPLERİ ISITTI.

altKuzey Kore ve Güney Kore barıştı. Küs koreliler koştu, birbirine kavuştu. Kucaklaştı, barış çoşkusuyla mutlandılar. Bu barışa sevinenlerde, üzülenler de oldu. Savaşla ikiye ayrılmış bu ülkenin barışının devamını dileyerek, eski günleri dillerdirdiğimiz bizim Ispartalı Koreliler diyorlar ki: "10.000 lerce kilometre ötelerde bizim ne işimiz vardı?

BİZİM KURTARDIĞIMIZ KORE PALAZLANDI BİZ CİVCİV KALDIK

Kore bizim ülkemize çok uzak olan bir toprak parçası. Bugünkü teknolojik şartlarda bile Kore’ye ulaşmanız için 13- 14 saatlik bir hava yolculuğu yapmanız gerekiyor. Ama o toprak parçasına konma şansına ulaştığınızda gördükleriniz karşısında dilleriniz lal oluyor. Orasının sadece kara parçası olmadığını görüyorsunuz. Kalkınmış dev bir ülke size kucağını açıyor. Geniş caddelerinde gezmeye, yerin yedi kat altında, pek çok yöne ayrılmış örümcek ağı misali (Metrosunu) yeraltı treni uygulamasını gösteriyor size. Gökdelenlerini, dev alış- veriş merkezlerini, sanayisini,  üreticiliğini, kalkınmasını sergiliyor gören gözlere. Dün bizim kurtardığımız Kore, bugün gerek turizm açısından, gerekse ihracat açısından bizi solda sıfır bırakmış hallerde.

Devamını oku...
 
Umut Takipçileri
Ayfer AYTAÇ tarafından yazıldı.   
Çarşamba, 25 Nisan 2018 11:16

altMeğer ülkemde ne kadar işsiz ve dar gelirli varmış. Umut tacirlerinin yaptığı bir açıklama üzerine,  insanların ardarda dizilmiş hallerini haberlerde gördünüz mü? Vaat edilenden pay kapmak adına, insanoğlundan umut kuyruğu oluşturulmuş. Kadın, erkek, genç, orta yaşlı, eğitimli, eğitimsiz; bilgili, bilgisiz, donanımlı, donanımsız, işin içeriğini bilmeden adeta haberi duyan koşmuş.  Hangi yaştan, boydan, soydan insan ararsanız hepsi iş ve işçi bulma kurumu önünde upuzun kuyruk oluşturmuşlar. Vaatte “Toplum yararına program kapsamında bir proje adı altında altı aylık işsize iş” deniliyor. Yani verilen işe katlanana altı ay kesintisiz para kazanma umudu…  Lakin çoğu insanca sanılıyor ki “Kapağı attım mı, tamamdır.” Garantili, güvenli biliniyor, sunulan hizmet altı ay da olsa muhteşem belleniyor. Emek gücü karşılığı geçici bir yardım, diye değerlendirilmiyor... Yahu belki işi ağır bulacaksın, kaytarmaya kalkacaksın, çıkarılıp kapı önüne konulacaksın. Neyin ne olduğunu bilmeden hemen balık istifi yığılma yapılıyor. Kadın, erkek aralarından su sızmamacasına dizilmişler. Tespih tanelerinin aralarında bile çekme boşluğu bulunur. Bu nedir böyle, mahremiyetimiz kalmış şöyle.

İnsanların birbirine yardımı kalkınca, torpil olayı ülkem geneline yayılınca gavurun dağıttığından medet umuluyor. Nedeni umursanmadan, usulsüzlüğe umut bağlanıyor. Allah rızka kefildir, çık dışarı yapabileceğin düzeyde ara nasibini. Zira ilgililerce işe alım bu şekil olmaz!

Bahsettiklerimi ben de haberlerden öğrendim. Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR)  İl Müdürlükleri tarafından düzenlendiği belirtilen (TYP) açılımı “Toplum Yararına Program”mış. Nasıl bir program, işsize becerisine göre iş imkânı mı, altı aylık geçici iş diye açıklanmış. Bu açıklamanın ardından kurum önünde izdiham oluşturulmuş.

Başvuru süresinin ilk günü iş başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren İŞKUR  İl Müdürlükleri binası önünde yoğun kalabalık katmeri yapmışlar. İşsizlikten çaresizliğe düşmüş olanlar bu programı umut belleyip “Erkenden gidersem ben kaparım” düşüncesiyle, yemeyip içmeden kurum önüne koşmuş; işi kendisi sahiplenmek adına, diğerleriyle kavgaya bile kalkışmış.  Toplum Yararına Program denilerek halka sunulan bu iyiliğin maksadı nedir, zira vatandaşa 6 ay para kazanmaya fırsat sağlayacak sistemde, ödenecek bütçe,  dış güç yardımı olarak belirtilmiş. Bunlar babalarının hayrına yapabilirler mi, “vay canına, bu soruma gülesim geldi.” Sanki bana bu iş içinde başka bir iş-planmış varmış gibi geldi. Müslümanları köle gibi dizilmiş görmek bile, onların egolarını tatmin eder bilesiniz.

(TYP) Toplum Yararına Program kapsamında il merkezi ve ilçelerde belediyeler ve kamu kurumlarda 6 ay geçici süreyle beden işçiliği ve çevre temizliği olarak değerlendirilecek olan bu program için, yurt genelinde 3 bin kişinin istihdam edilmesi planlanmış. (Belediyeler zaten yığınla kayırma partili adamla dolu. Yeni alımları nerede değerlendirecekler acaba?)

Devamını oku...
 
Muhalefete Tavsiyemdir
Ayfer AYTAÇ tarafından yazıldı.   
Salı, 24 Nisan 2018 20:24

altMuhalefet cumhurbaşkanı adayı arayışında, 80 milyon insandan hiç kayda değer biri yokmuş gibi, dönüp dolaşıp bilindiklerin isimlerini zikrediyorlar.  Basiret bağlanması mıdır nedir, akla getirilmiyor, yoksa akıllarındaki değerler gizli tutulup dile mi dökülemiyor? Lakin haber programlarında duyduğumuz isimler aday olurlarsa daha ilk turda kayba uğrarlar. Misal eski cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül, sevenleri gücenmesinler ama hiç tavsiye etmem. 7 yıl süresince denendi, görüldü. Soyadının hakkını insanlara yansıtamadı. Başbakanlık yapmış Sayın Davutoğlu, Gül'den daha akıllıca bir tercih olur. (Siyaseti sevmesem de, siyasi tecrübeme güvenin.)

Ülkemizde; beyinleri değerli,  her konuda eğitimli nice isimler var. Onların birçoğunu biliyor olmanız gerekir, gidin görüşün yakasına yapışın ikna edin. Maharet, halkı fethedecek birini bulmakta…

Kesinlikle adayınızın öncelikle samimi, sevecen bir yapısı olacak, konuşmalarında inandırıcılık kabiliyeti bulunacak. Halkın arasında dolaşırken mütevazı ve hoşgörülü olacak. Hatipliğin hakkını verecek. Mevcut cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın en büyük özelliği, özgüveni, topluluk karşısında düzgün, açık ve etkili konuşabilmesi, iyi yetiştirilmiş, danışmanlarınca iyi yönlendirilmiş, kalabalıkları ikna edici hitabet yeteneği üstün niteliklerde.

Bu seviyede birini çıkarırsanız karşısına, şansınız yüksek olur, aksi halde boşa kürek çekmiş olursunuz ve yorulduğunuzla kalırsınız. Seçeceğiniz adayın öyle profesör olması falan gerekmiyor. Malum 2014 seçimlerinde CHP ve MHP tarafından çatı aday gösterilen değerli profesör diye yere göğe sığdırılmayan Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu, 2015 Genel Seçimleri için MHP'den İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı oldu. Daha adını söylemekte zorlanan parti liderinin açıklamasıyla yetinmemiş olacak, bir kez de o haykırdı: “Bizim liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’dır!”

Âlâ, sayın Prof. avazınızı duyduk, ama demezler mi adama “dün yerdiğinizi bugün biat edip, övme sebebiniz nedir,” diye…

Bugün adayınız kabul etmekle gururlandığınız, lider kabul ettiğiniz, reis bellediğiniz mevcut cumhurbaşkanının karşısına neden ikide bir aday olup dikilip durdunuz? Profesörlüğe kadar gelmişsiniz madem, ilminizle insanlara yardımınız dokunsa ya, ne yapacaksınız meclisten koltuk kapınca? Has buğdaylar nasıl elde edilir, laboratuvarı mı kuracaksınız?

Bir şey daha diyeyim mi, milletvekili seçilme yaşı on sekize indirilmiş ya, bence 18 yaşında bir genç taraf toplayacak parayı nerden bulacak? Zengin baba gücü arkada olur da, imkânları sonuna kadar oğlu için seferber ederse baba, o zaman gençlerden de meclise dolanlar olur, lakin günümüz gençliği geleceğe yönelik hangi badireleri bertaraf eder işte o düşündürücü durumdur.

Devamını oku...
 
«BaşlangıçÖnceki12345678910SonrakiSon»

Sayfa 6 / 407
 
Turkish Arabic English